SEMINAR ZAKON O JAVNIM NABAVKAMA ZA UGOVORNE ORGANE I PONUĐAČE, PRIPREMNE RADNJE ZA 2020. GODINU I ŠTA NAM DONOSI 2020. GODINA

1029

Poštovane koleginice i kolege, sa velikim zadovoljstvom pozivamo Vas na:

 

SEMINAR ZAKON O JAVNIM NABAVKAMA ZA UGOVORNE ORGANE I PONUĐAČE, PRIPREMNE RADNJE ZA 2020. GODINU  I ŠTA NAM DONOSI 2020. GODINA

 

koji će se održati 30. septembra 2019. godine u hotelu "KARDIAL" u Banji Vrućici kod Teslića i 01. oktobra 2019. godine u hotelu "RADON PLAZA" u Sarajevu.

Pravilno provođenje javnih nabavki je jedan od najbitnijih segmenata poslovanja svake firme. Ako su zaposleni koji rade kod ugovornih organa na provođenju postupka nabavke, a i zaposleni kod ponuđača na pripremi ponuda dobro upoznati sa svim pravilima to im omogućuje da izbjegnu sve zakonske probleme koji mogu nastati, a njihovim organizacija i preduzećima donosi materijalnu korist.

Zbog ovoga, na ovom seminaru će biti objašnjena procedura javnih nabavki idući kroz različite segmente postupka.
Takođe će biti objašnjeno koje neophodne radnje morate odmah obaviti kako bi bili spremni za 2020. godinu.

Seminar je namijenjen rukovodiocima, sekretarima organizacija, predsjednicima i članovima komisija za javne nabavke i službenicima za javne nabavke.

Seminar je veoma koristan i ponuđačima u javnom i privatnom sektoru kako bi mogli razumjeti kompletan postupak nabavke, ispravno pripremiti svoje ponude i kako bi razumjeli i ostvarili svoja prava.

Seminar se odvija na dvije prekrasne lokacije i to u hotelu Kardial u BanjI Vrućici, Teslić, lječilištu i kompleksu hotela koji ostvari 220.000 noćenja godišnje i u Sarajevu u najelitnijem hotelu "RADON PLAZA" sa 5 zvjezdica. Zajednički ručak će se u hotelu "RADON PLAZA" održati u restoranu na 15. spratu koji se rotira i koji pruža nezaboravan panoramni pogled.

VIŠE INFORMACIJA O SEMINARU, IZNOS KOTIZACIJE I PROGRAM MOŽETE NAĆI U POZIVNOM PISMU NA OVOM LINKU.
Za učešće na seminaru potrebno je da popunite OBRAZAC ZA PRIJAVU i dostavite ga na
adresu Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Predavači će u okviru tema obraditi:

1. PLANIRANJA NABAVKI I PRIPREMNE RADNJE ZA 2020. GODINU
Obaveznost donošenja Plana nabavki,
Privremeni Plan nabavki
Kako izvršiti nabavku kada nemamo Plan nabavki?
Šta se objavljuje u Planu nabavki?
Blagovremeno planiranje,
Realno planiranje,
Česte izmjene Plana nabavki pokazatelj lošeg planiranja,
Planiranje okvirnih sporazuma,
Plan nabavki i „cijepanje“ javnih nabavki
Mijenjanje planiranog postupka u Planu nabavki,
Šta sa planiranim a nerealizovanim sredstvima iz prethodne godine?
Šta sa neplaniranim nabavkama?
Da li se donatorska i sredstva granta unose u Plan nabavki?
Grupisanje sitnih nabavki u Planu nabavki
Da li se može planirati nabavka polovne robe?
Pripremne radnje za nabavke u 2020. godini

2. IZBORA POSTUPKA NABAVKE I ODREĐIVANJA USLOVA UČEŠĆA
Od čega sve zavisi pravilan izbor postupka?
Dobro poznavanje tržišta potencijalnih ponuđača
Osnovni/ redovni postupci nabavke
Koja izuzeća propisuje ZJN?
Subvencionisani ugovori,
Da li se za nabavke kreditnih sredstava i depozit primjenjuje ZJN?
Da li treba provesti postupak za nabavku poštanskih usluga?
Pravilna procjena vrijednosti nabavke,
Neophodnost ekspertskih znanja u definisanju tehničke specifikacije
Niskriminatorne tehničke specifikacije
Kada i zašto pregovarački postupak bez objave obavještenja o nabavci?
Konkurs za izradu idejnog rješenja
Koji postupak i na koji način provesti nabavku usluge nadogradnje IT sistema?
Koji postupak provesti u slučaju prirodne nepogode?
Koji postupak primjeniti kada iznos ne prelazi 50.000,00 KM?
Kada predvidjeti primjenu okvirnog sporazuma?
Provođenje mini tenderisanja
Mogu li se mijenjati količine u okvirnom sporazumu?
Zašto se uz tendersku dokumentaciju ponuđačima dostavlja i nacrt ugovora?
Podjele na lotove-kada i kako?
Postupci male vrijednosti –način provođenja
Kako nabaviti robu do okončanja postupka o javnoj nabavci?
Koji kriterijum za izbor najpovoljnije ponude koristiti?
Propuštanje UO da završi postupak
Šta znači „utvrditi minimum zahtjeva za kvalifikaciju“?
Lična sposobnost- dokazi koji se dostavljaju
Nadležnost sudova za izdavanje potvrda o neosuđivanosti u krivičnom postupku
Dokazivanje teškog profesionalnog propusta
Dokazi koje dostavljaju fizička lica
Dozvoljenost traženja autorizacije
Način traženja licence
Izjava iz člana 52. ZJN u slučaju konzorcijuma
Izjava iz člana 52. ZJN u postupku konkurentskog zahtjeva za dostavljanje ponuda

3. PRIPREMA PONUDE U SKLADU SA TENDERSKOM DOKUMENTACIJOM I NAJČEŠĆE GREŠKE
Pretraga postupaka i obavještenja na portalu javnih nabavki, Preuzimanje tenderske dokumentacije, Priprema ponuda (osnovni elementi ponude, izjave, obrasci, garancije), Upućivanje zahtjeva za pojašnjenje tenderske dokumentacije, Šta sve prihvatljiva ponuda mora sadržavati - sadržaj ponude, period važenja, garancije, Dokazi o posjedovanju licence, certifikata i dozvola, Koju dokumentaciju od podizvođača mora da se priloži, Kako pripremati izjave koje se odnose na ličnu sposobnost, sposobnost obavljanja profesionalne djelatnosti, izjave koje se odnose na ekonomsku i financijsku sposobnost i izjave koje se odnose na tehničku i profesionalnu sposobnost za robe, radove ili usluge, Ko može potpisati ponudu, Predaja i prijem ponuda, Koje su česte greške i razlozi za odbacivanje ponuda, Praktični primjeri ponuda (ponude za kancelarijski materijal, građevinske radove, usluge, ekskurzije, edukacije, vozila, kompjuterskog materijala, ljekova, goriva, registracije vozila, osiguranja itd), Kako napisati žalbu i kome je uputiti i primjeri žalbi, Mogućnost sudske zaštite i troškovi oko pokretanja sudskog postupka

4. REALIZACIJE UGOVORA IZ JAVNIH NABAVKI
Obavezna objava osnovnih elemenata ugovora i njegovih izmjena,
Šta znači zaključenje ugovora u skladu sa Zakonom o obligacionim odnosima u BiH,
Da li su i kada dozvoljene izmjene ugovora o javnoj nabavci,
Kako da UO osigura uspješnu realizaciju ugovora,
Način realizacije okvirnog sporazuma,
Način realizacije ugovora,
Prekršajna odgovornost ako UO zaključi ugovor koji nije u skladu sa odabranom ponudom i uslovima iz TD

5. OKVIRNI SPORAZUM
Vrste okvirnog sporazuma i osnovne karakteristike okvirnog sporazuma
Razlike između ugovora i okvirnog sporazuma
Pripremu tenderske dokumentacije za zaključivanje okvirnog sporazuma
Vremensko trajanje okvirnog sporazuma
Sklapanje ugovora o javnoj nabavci na osnovu okvirnog sporazuma
Realizacija okvirnog sporazuma
Problemi u praksi kod realizacije okvirnog sporazuma

6. SLUŽBENIK ZA JAVNE NABAVKE I KOMISIJA ZA NABAVKE
Kako se stiče status službenika i koje su obaveze članova komisije za nabavke?
Kako se stiče status službenika za javne nabavke?
Ko organizuje obuku i da li je obuka obavezna?
Koji su propisani uslovi za prijavu obuke službenika za javne nabavke?
Da li službenik za javne nabavke može ili mora biti član komisije?
Da li i kakvu odgovornost ima službenik za javne nabavke
Uloga službenika za javne nabavke u skladu sa predloženim izmjenama i dopunama ZJN
Stalna i ad hoc komisija za javne nabavke
Sadržaj rješenja/odluke o imenovanju komisije
Obaveza imenovanja zamjenskih članova komisije
Odredbe o sukobu interesa
Ko priprema TD- službenik za javne nabavke/ članovi komisije/ stručne službe ugovornog organa?
Dokumenti koji prate rad komisije (poslovnik o radu, poslovnik/odluka o načinu glasanja i odlučivanja
Odgovornost članova komisije (disciplinska, krivična)

 

 

1029 2


PREDAVAČI

DRAGANA RIBIĆ diplomirani pravnik - Certificirani trener za javne nabavke
zaposlena u Agenciji za javne nabavke na poslovima Pomoćnik direktora, direktor filijale Banja Luka.
U oblasti javnih nabavki  je od 2003.godine. U periodu 2003.-2006. radila je u Ministarstvu finansija RS na poslovima rješavanja žalbi u drugostepenom postupku u postupcima javnih nabavki.
Od 2006. godine zaposlena je u Agenciji za javne nabavke. Učestvovala je u izradi Zakona o javnim nabavkama iz 2004. godine,  Zakona iz 2014.godine kao  i svih pratećih podzakonskih akata.
Imam status certifikovanog trenera  i veliko iskustvo u držanju seminara iz oblasti javnih nabavki.

Mr BRANKICA ŠARIĆ - Certificirani trener za javne nabavke. Zaposlena u Fondu zdravstvenog osiguranja Republike Srpske, Banja Luka, na poslovima Rukovodioca službe za finansijske poslove ugovaranja u Sektoru za ugovaranje zdravstvenih usluga i javne nabavke.
Ima desetogodišnje praktično iskustvo u oblasti javnih nabavki. Certificirani je trener za javne nabavke. Posjeduje certifikat trenera od Međunarodnog centra za obuku iz Torina. Takođe je certificirani trener Agencije za javne nabavke BiH, Trener za realizaciju stručnog usavršavanja državnih službenika u organima uprave Agencije za državnu službu Federacije BiH i Certificirani predavač iz oblasti javnih   nabavki Agencije za državnu službu Bosne i Hercegovine. Posjeduje četvorogodišnje iskustvo trenera za javne nabavke u obuci ugovornih organa i ponuđača iz oblasti javnih nabavki.

 

 
KOTIZACIJA ZA SEMINAR

■    139 KM po jednom učesniku
■    Popust za rane prijave do 20. septembra – kotizacija iznosi 128 KM
■    Za prijave 2 i više osoba iz iste organizacije odobrava se dodatni popust od 10%     na ukupnu cijenu kotizacije.

U cijenu nije uračunat PDV.

Pozivamo Vas da svoje učešće što prije izvršite uz napomenu da budžetski korisnici, naravno, mogu prisustvovati seminaru uz odgodu plaćanja, ali uz obaveznu prijavu!

Prijavu slati na fax: 051 466 600 ili e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

 

CERTIFIKATI

Po završetku seminara, učesnici dobijaju certifikate o pohađanju seminara.

 

DODATNE INFORMACIJE

Dodatne informacije zainteresirani mogu dobiti na telefone 066 240 000.

VIŠE INFORMACIJA O SEMINARU, IZNOS KOTIZACIJE I PROGRAM MOŽETE NAĆI U POZIVNOM PISMU NA OVOM LINKU.
Za učešće na seminaru potrebno je da popunite OBRAZAC ZA PRIJAVU i dostavite ga na adresu Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

 

Kontakt

  • Telefoni mobilni +

      066 299 999 , 066 240 000
  • Telefoni fiksni +

    051 460 600
  • Fax +

    Fax: 051 466 600
  • 1