SEMINAR ELEKTRONSKE JAVNE NABAVKE, IZMJENE ZAKONA I DRUGA AKTUELNA PITANJA IZ OBLASTI JAVNIH NABAVKI ZA PONUĐAČE I UGOVORNE ORGANE

1052  

 

Poštovane koleginice i kolege, sa velikim zadovoljstvom pozivamo Vas na:

SEMINAR ELEKTRONSKE JAVNE NABAVKE, IZMJENE ZAKONA I DRUGA AKTUELNA PITANJA IZ OBLASTI JAVNIH NABAVKI ZA PONUĐAČE I UGOVORNE ORGANE


21.10.2021. god. - Hotel Jelena, Banja Luka
22.10.2021. god. - Hotel Hollywood, Sarajevo

26. 10. 2021. god. - Video snimak
29. 10. 2021. god. - Video snimak

U praksi se i dalje često dešava da ugovorni organi nisu sigurni kako da provedu javnu nabavku i pripreme obavještenja i tendere. S druge strane ponuđači i dalje imaju nedoumice prilikom pripreme svojih ponuda. Sistem za provođenje elektronskih javnih nabavki i dostavljanje elektronskih ponuda stalno se nadograđuje, pa i ponuđači i ugovorni organi prilikom njegovog korištenja često prave greške.

Sve ovo stvara brojne nedoumice. Zbog malih grešaka propadaju postupci, a ponuđači gube zaradu radi odbacivanja njihove ponude.
Svakako to želite izbjeći. Da biste to izbjegli najbolji način je dodatna edukacija. Na ovom seminaru će biti objašnjeni važni aspekti javnih nabavki, a postupak elektronskih javnih nabavki, oglašavanje i slanje ponuda će biti praktično demonstriran direktno na sajtu Agencije za javne nabavke.

U proceduri je i usvajanje novog Zakona o javnim nabavkama. Znate li kako je novim zakonom predviđeno da ubuduće radite ako ste ugovorni organ ili ponuđač? Novim zakonom su predviđene brojne izmjene. Veoma važno je biti pripremljen na vrijeme. Na seminaru će učesnici biti upoznati sa predviđenim izmjenama.

U toku seminara će učesnici moći postavljati direktno pitanja predavačima i tako otkloniti svoje dileme.

Seminar je namjenjen kako ugovornim organima tako i ponuđačima kako bi mogli razumjeti kompletan postupak nabavke, ispravno pripremiti postupke i  svoje ponude i kako bi razumjeli i ostvarili svoja prava.

ZA SVE UČESNIKE JE OBEZBJEĐEN RUČAK I PIĆE U PAUZAMA.

Napomena: U slučaju pogoršanja epidemiološke situacije organizator zadržava pravo da najavljeni seminar održi u vidu webinara.

 
NA SEMINARU ĆE NA PORTALU E-NABAVKI WWW.EJN.GOV.BA  BITI PRAKTIČNO DEMONSTRIRANO PROVOĐENJE ELEKTRONSKOG POSTUPKA, SA ASPEKTA PONUĐAČA I UGOVORNIH ORGANA!

 

VIŠE INFORMACIJA O SEMINARU, IZNOS KOTIZACIJE I PROGRAM MOŽETE NAĆI U POZIVNOM PISMU NA OVOM LINKU. Za učešće na seminaru potrebno je da popunite OBRAZAC ZA PRIJAVU i dostavite ga na adresu Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

 Predavači će u toku seminara obraditi sledeće teme:
 

1. NOVINE U ZAKONU O JAVNIM NABAVKAMA BITNE ZA PONUĐAČE I UGOVORNE ORGANE
Uvođenje novih instituta preuzetih iz Direktiva: oznaka, zahtjevi za oznaku, životni vijek, dinamički sistem kupovine, Nove definicije ponude: prihvatljiva; neprihvatljiva; nepravilna.
Proširuju se postojeća izuzeća od primjene ZJN, Nova obaveza da svi ugovorni organi donesu interni pravilnik kojim uređuju sva pitanja javnih nabavki, Dodatno je regulisan status službenika za javne nabavke, Obaveznost podjele predmeta nabavke na lotove, Detaljnije propisani uslovi za početak postupka javne nabavke, Objava pregovaračkog postupka bez objave obavještenja na Portalu javnih nabavki, Uslovi za isključenje  ponuđača iz budućih postupaka javnih nabavki, tzv. crna lista, Diskvalifikacija po osnovu sukoba interesa, Nova pravila za provođenje konkurentskog zahtjeva i direktnog sporazuma, Postupanje ugovornog organa po žalbi, Preciziranje rokova za izjavljivanje žalbe, Apsolutno bitne povrede zakona, Troškovi u postupku pravne zaštite.

2. IZMJENE ZJN SA ASPEKTA PROVOĐENJA ELEKTRONSKIH NABAVKI
    • Objavljivanje Planova nabavki i izmjena/dopuna Planova nabavki;
    • Demonstracija provođenja postupka direktnog sporazuma putem sistema e-Nabavke (ponude kod direktnog sporazuma);
    • Zakazivanje e-Aukcije sa jednim ponuđačem;
    • Notifikacije u slučaju žalbe na postupku/lotu

3. PRIPREMA PONUDA OD STRANE PONUĐAČA
    • Pretraga postupaka i obavještenja na portalu javnih nabavki
    • Preuzimanje tenderske dokumentacije
    • Priprema ponuda (osnovni elementi ponude, izjave, obrasci, garancije)
    • Šta sve prihvatljiva ponuda mora sadržavati - sadržaj ponude, period važenja, garancije uz ponudu, pozivanje na standarde, dodatna dokumentacija, aneksi
    • Kako pripremati izjave koje se odnose na ličnu sposobnost, sposobnost obavljanja profesionalne djelatnosti, izjave koje se odnose na ekonomsku i financijsku sposobnost i izjave koje se odnose na tehničku i profesionalnu sposobnost za robe, radove ili usluge
    • Najčešće greške
    • Praktični primjeri ponuda (ponude za kancelarijski materijal, građevinske radove, usluge, ekskurzije, edukacije, vozila, kompjuterskog materijala, ljekova, goriva, registracije vozila, osiguranja itd)
    • Kako napisati žalbu i kome je uputiti i primjeri žalbi
    • Pitanja i odgovori

4. ELEKTRONSKI POSTUPAK
    • Dodjela korisničkih uloga operaterima u sistemu;
    • Kreiranje elektronskog postupka;
    • Administracija uslova za učešće;
    • Kreiranje ponuda i dostava ponuda;
    • Povlačenje ponude i izmjena/dopuna ponude;
    • Formiranje Komisije za nabavke;
    • Članovi tima na postupku;
    • Automatsko otvaranje ponuda;
    • Otkazivanje automatskog otvaranja ponuda;
    • Evaluacija ponuda;
    • Unos rezultata evaluacije;
    • Bodovanje i kreiranje preporuka;
    • Odbijanje preporuke i prihvatanje preporuke komisije;
    • Kreiranje Zahtjeva za ispravku računske greške;
    • Pojašnjenja ponuda;
    • Kreiranje zahtjeva za obrazloženje neprirodno niske cijene;
    • Kreiranje izvještaja i zapisnika;
    • Kreiranje i objavljivanje Odluka o izboru/poništenju;

5. OKVIRNI SPORAZUM
    • Kada se primjenjuje okvirni sporazum?
    • Vrste okvirnog sporazuma
    • Razlike između ugovora i okvirnog sporazuma
    • Priprema tenderske dokumentacije za zaključivanje okvirnog sporazuma
    • Procjena vrijednosti nabavke,
    • Vremensko trajanje okvirnog sporazuma
    • Sklapanje ugovora o javnoj nabavci na osnovu okvirnog sporazuma
    • Realizacija okvirnog sporazuma
    • Problemi u praksi kod realizacije okvirnog sporazuma
    • Primjeri iz prakse

6. ELEKTRONSKA AUKCIJA
    • Kreiranje e-Aukcije;
    • Odabir ponuđača u e-Aukciiji;
    • Unošenje ponuda;
    • Zakazivanje e-Aukcije;
    • Izmjena i otkazivanje e-Aukcije;
    • Učestvovanje u e-Aukciji;

PREDAVAČI

DRAGANA KOVAČEVIĆ, diplomirani ekonomista. Trenutno zaposlena u Opštini Laktaši na radnom mjestu načelnika odjeljenja za finansije. Certifikovani trener za javne nabavke Agencije za javne nabavke od 2006. godine. U prethodnom periodu održala veliki broj obuka na području BiH. Na poslovima javnih nabavki radi više od 10 godina. Ima nekoliko objavljenih stručnih tekstova iz oblasti javnih nabavki, koji su objavljeni u renomiranim stručnim časopisima.

KEMAL MUHAMEDOVIĆ, dipl. oec – Ekspert za elektronske javne nabavke i razvoju poslovnih informacionih sistema i administrator portala e-nabavke (www.ejn.gov.ba). Član tima AJN za razvoj informacionih sistema Agencije za javne nabavke.

DARIO KIHLI, diplomirani inženjer elektrotehnike, šef Grupe za IT u Agenciji za javne nabavke i ovlašteni predavač javnih nabavki. Zadužen je za provedbu projekta razvoja i implementacije informacionog sistema za elektronske javne nabavke u Bosni i Hercegovini u smislu definisanja i određivanja potreba te funkcionalnih zahtjeva svih modula u sistemu e-Nabavke. Također, aktivno je učestvovao u projektima nadogradnje informacionog sistema E-nabavke koji se odnose na modul za objavljivanje/preuzimanje tenderske dokumentacije, postavljanje pitanja i pojašnjenja vezano za tendersku dokumentaciju, pušten u produkciju u julu 2015. godine, te modul za e-Aukcije koji je pušten u produkciju u septembru 2016. godine.

 
KOTIZACIJA ZA SEMINAR

■  Prisustvo u hotelu - 132 KM po jednom učesniku

■  Prisustvo u hotelu - popust za rane prijave do 12. oktobra – kotizacija iznosi 119 KM

■  Praćenje video snimka - kotizacija iznosi 100 KM

■  Za prijave 2 i više osoba iz iste organizacije odobrava se dodatni popust od 10% na ukupnu cijenu kotizacije.

U cijenu nije uračunat PDV.

Pozivamo Vas da svoje učešće što prije prijavite uz napomenu da budžetski korisnici, naravno, mogu prisustvovati seminaru uz odgodu plaćanja, ali uz obaveznu prijavu! Prijavni obrazac slati na: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli. ili fax: 051/466-601

 

CERTIFIKATI

Po završetku seminara, učesnici dobijaju certifikate o pohađanju seminara.

DODATNE INFORMACIJE 

Dodatne informacije zainteresirani mogu dobiti na telefone 066 240 000 ili 051 466 602.

VIŠE INFORMACIJA O SEMINARU, IZNOS KOTIZACIJE I PROGRAM MOŽETE NAĆI U POZIVNOM PISMU NA OVOM LINKU. Za učešće na seminaru potrebno je da popunite OBRAZAC ZA PRIJAVU i dostavite ga na adresu Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Seminari

aktuelni seminari

Održani seminari

Kontakt

  • Telefoni mobilni +

      066 299 999 , 066 240 000
  • Telefoni fiksni +

    051 466 600
  • Fax +

    Fax: 051 466 601
  • 1