SEMINAR "OBUKA SVIH ČLANOVA KOMISIJE ZA JAVNE NABAVKE ZA RAD U 2023. GODINI PO NOVOM ZAKONU O JAVNIM NABAVKAMA, PO ULOGAMA"

1074 2 

 

Poštovane koleginice i kolege, sa velikim zadovoljstvom pozivamo Vas na:

SEMINAR "OBUKA SVIH ČLANOVA KOMISIJE ZA JAVNE NABAVKE ZA RAD U 2023. GODINI PO NOVOM ZAKONU O JAVNIM NABAVKAMA, PO ULOGAMA"

05.12.2022. godine u hotelu "Jelena", Banja Luka
07.12.2022. godine u hotelu "Hollywood", Sarajevo
08.12.2022. godine u Etno selu "Stanišić", Bijeljina

Video snimak 09. i 15.12.2022.god.

OVO JE NAJKOMPLETNIJI SEMINAR O JAVNIM NABAVKAMA. U HOTELU UŽIVO ĆETE DOBITI KVALITETNU OBUKU O NAJZNAČAJNIJIM ASPEKTIMA PROCESA JAVNIH NABAVKI OD STANE OVLAŠTENIH PREDAVAČA AGENCIJE ZA JN, A GRATIS DRUGI DAN PUTEM INTERNETA VIDEO SNIMAK KOMPLETNIH ELEKTRONSKIH NABAVKI PRAKTIČNO DEMONSTRIRANIH. Tako će polaznici dobiti kompletnu obuku svih aspekata procesa javnih nabavki.

ISKORISTITE PRILIKU!

SVI UGOVORNI ORGANI PORED TOGA ŠTO SU DUŽNI IMATI KOMISIJE ZA JAVNE NABAVKE DUŽNI SU I DA SVI ČLANOVI KOMISIJE BUDU ADEKVATNO OBUČENI ZA RAD PO NOVOM ZAKONU KAKO BI RAVNOPRAVNO MOGLI UČESTVOVATI U NJENOM RADU.

Konačno je usvojen novi zakon o javnim nabavkama BIH koji donosi brojne izmjene. Tu su i pravilnici koji prate novi zakon.

Ovaj seminar je upravo namijenjen članovima komisija i na njemu će u jednom danu učesnici biti obučeni za sve najznačajnije faze procesa javnih nabavki po novom zakonu.
Stiže nova 2023. godina. Jeste li pripremili plan javnih nabavki u skladu sa izmjenama zakona? Da li znate, po novom, kako se izrađuje i šta sve mora sadržavati? Znate li šta da radite sa neutrošenim sredstvima i šta sa postupcima koje niste uspjeli završiti u ovoj godini?

Na ova i mnoga druga pitanja dobićete odgovor na ovom seminaru.

Pošto su novim zakonom predviđene brojne izmjene i mijenja se način rada komisija, veoma je važno biti pripremljen na vrijeme. Dok se članovi komisija ne upoznaju sa ovim izmjenama neće moći učestvovati u postupcima javnih nabavki i bićete u problemima.

Na seminaru će učesnici biti upoznati sa svim izmjenama.

Sam postupak je složen i ima dosta koraka u kojima je moguće napraviti proceduralne greške. Zbog ovih grešaka dolazi do poništenja postupka, do sumnje u regularnost izbora, a često dolazi i do tužbi protiv ugovornih organa pred sudovima. Novi metod rada je bitan i za ponuđače i ugovorne organe.

U toku seminara će učesnici moći postavljati direktno pitanja predavačima i tako otkloniti svoje dileme.

Naravno da je želja ugovornih urgana da se izbjegnu problemi pri postupcima javnih nabavki. To je moguće samo uz stalnu obuku svih članova komisija za javne nabavke.

Adekvatna obuka je znači u interesu i rukovodstvu ugovornih organi, a i samim članovima komisija.

Na seminaru obuku održavaju ovlašteni predavači Agencije za javne nabavke BiH.

OVAJ PUT SMO OMUGUĆILI I POSEBAN POPUST: AKO PRIJAVITE ZA SEMINAR SVE TRI ČLANA KOMISIJE SEKRETAR KOMISIJE ILI ZAMJENSKI ČLAN MOŽE PRISUSTVOVATI SEMINARU GRATIS!

Učesnici će dobiti certifikat o pohađanju ove obuke.

Učešće na seminaru je značajno i za ponuđače kako bi mogli razumjeti kompletan postupak nabavke jer samo tako mogu uspješno da učestvuju u postupcima i ostvaruju svoja prava, a u krajnjem slučaju i kroz žalbeni postupak.

ZA SVE UČESNIKE JE OBEZBJEĐEN RUČAK I PIĆE U PAUZAMA.

 
POSEBAN POPUST: AKO PRIJAVITE ZA SEMINAR SVE TRI ČLANA KOMISIJE SEKRETAR KOMISIJE ILI ZAMJENSKI ČLAN MOŽE PRISUSTVOVATI SEMINARU GRATIS!

 

 
BEZ POZNAVANJA SVIH IZMJENA ZAKONA O JAVNIM NABAVKAMA NEĆETE MOĆI UČESTVOVATI U POSTUPKU JAVNIH NABAVKI !

 

VIŠE INFORMACIJA O SEMINARU, IZNOS KOTIZACIJE I PROGRAM MOŽETE NAĆI U POZIVNOM PISMU NA OVOM LINKU. Za učešće na seminaru potrebno je da popunite OBRAZAC ZA PRIJAVU i dostavite ga na adresu Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

 Predavači će u toku seminara obraditi sledeće teme:
 

1. PREGLED SVIH IZMJENA ZAKONA O JAVNIM NABAVKAMA BIH
Uvođenje novih instituta preuzetih iz Direktiva: oznaka, zahtjevi za oznaku, životni vijek, dinamički sistem kupovine, Nove definicije ponude: prihvatljiva; neprihvatljiva; nepravilna.
Proširuju se postojeća izuzeća od primjene ZJN, Nova obaveza da svi ugovorni organi donesu interni pravilnik kojim uređuju sva pitanja javnih nabavki, Dodatno je regulisan status službenika za javne nabavke, Obaveznost podjele predmeta nabavke na lotove, Detaljnije propisani uslovi za
početak postupka javne nabavke, Objava pregovaračkog postupka bez objave obavještenja na Portalu javnih nabavki, Uslovi za isključenje  ponuđača iz budućih postupaka javnih nabavki, tzv. crna lista, Diskvalifikacija po osnovu sukoba interesa, Nova pravila za provođenje konkurentskog zahtjeva i direktnog sporazuma, Postupanje ugovornog organa po žalbi, Preciziranje rokova za izjavljivanje žalbe, Apsolutno bitne povrede zakona, Troškovi u postupku pravne zaštite.

2. ULOGA I NAČIN RADA ČLANOVA KOMISIJE ZA JAVNE NABAVKE PO NOVOM ZAKONU O JAVNIM NABAVKAMA
Odluka o imenovanju članova komisije. Šta mora sadržavati odluka i primjer odluke? Zadatak članova komisije. Ko šta radi?  Uloga predsjednika komisije. Uloga zamjenskih članova komisiji. Šta su obaveze sekretara Komisije? Broj članova komisije, Šta se podrazumjeva pod sukob interesa kod članova komisije, Izuzeće iz rada komisije, Uloga službenika za javne nabavke u novom zakonu o izmjenama i dopunama ZJN. Ko donosi poslovnik? Rok na koji se komisija bira. Mogu li isti članovi komisije biti godinama? Može li se imenovati stalna komisija za nabavke ili treba imenovati zasebnu komisiju za svaki postupak nabavke? Kako komisija odlučuje?
Izjava o povjerljivosti i nepristranosti te nepostojanju sukoba interesa, šta sadrži, ko je potpisuje i kome se dostavlja, primjer izjave? Ko priprema tendersku dokumentaciju? Ko obavlja korespondenciju s ponuđačima? Da li članovi komisije moraju poznavati propise iz oblasti javnih nabavki, Da li članovi komisije moraju posjedovati stručnost iz oblasti pretmeta nabavki? Šta kad članovi komisije nemaju dovoljno stručno znanje iz predmeta nabavke? Da li može Komisije pozvati stručnjake sa specifičnim tehničkim znanjem, Na koji način angažovati vanjskog stručnjaka? Može li komisija angažovati fizičko lice kao stručnjaka? Mora li komisija prihvatiti preporuku stručnjaka? Mora li davati obrazloženje za prihvatanje ili ne prihvatanje mišljenja stručnjaka?
Otvaranje ponuda, pregled, poređenje ponuda i ocjenjivanje ponuda. Način odlučivanja. Pripremu prijedloga odluke. Kako treba izgledati zapisnik? Primjer zapisnika. Pravljenje izvještaja o postupku javne nabavke. Davanje preporuke ugovornom organu o odabiru ili poništenju postupka. Kako postupa komisija kad primi žalbu? Način i rokovi izjavljivanja žalbe, Novi način postupanja u skladu sa izjavljenom žalbom, Pripremu odgovora po pravnim lijekovima? Ko snosi troškove vezane za žalbu? Ko šalje na arhiviranje dokumentaciju? Kako i gdje se čuva dokumentacija o završenim postupcima javne nabavke?

3. DOLAZI 2023. GODINE -  KAKO KOMISIJA TREBA PRAVILNO PRIPREMITI PLAN NABAVKE U SKLADU NOVIM ZAKONOM
Izmjene vezane za planiranje nabavkI u 2023. godinu, Odnos plana nabavki i finansijskog plana/budžeta, Kako planirati višegodišnje nabavke, Način procjene vrijednosti u planu, Procjena vrijednosti nabake u slučaju podjele na lotove, Istraživanje tržišta (kada i na koji način se vrši istraživanje tržišta), Novine vezane za objavu plana nabavke, Objava plana nabavke na Portalu, Značaj objave plana nabavki za ponuđače, Najčešće greške prilikom izrade plana nabavke, Korištenje oznake Jedinstvenog rječnika javnih nabavki u planu nabavki, Planiranje rokova za izradu plana nabavki, Šta sa neutrošenim sredstvima za 2022. godinu, Kako provesti hitnu nabavku, Pravilno definisanje kriterija za izbor najpovoljnijeg ponuđača, Postupanje u slučaju neoredviđenih i neplaniranih nabavki, Značaj internog pravilnika o javnim nabavkama za pravilno planiranje nabavke.

4. KAKO KOMISIJA PRIPREMA TENDERSKU DOKUMENTACIJU PO NOVOM ZAKONU?
Način izbora postupka javne nabavke, donošenje odluke o nabavci, Ko i kako priprema tendersku dokumentaciju, uloga članova komisije u izradi dokumentacije,  Opisivanje predmeta nabavke i primjena nediskriminirajućih odredbi, Definisanje rokova, izrada tehničke specifikacije, ispravna podjela tender na lotove, Ispravno definisanje zahtjeva (numerisanje i parafiranje stranica, prevođenje ponuda, kako se ispravljanja ponuda, dostavljanje ponuda na obrascima ugovornih organa, ..), Koji uslovi i dokazi se moraju i smiju tražiti, Koje licence, certifikate i dozvole smijemo, a šta ne smijemo tražiti, Definisanje parametara za bodovanje ponuda,  Načini objavljivanja tendera,  Međunarodni tenderi, Šta sa zahtjevima za pojašnjenje tenderske dokumentacije, Kriteriji za odluku o odabiru,  Šta ako smo mi napravili grešku u provođenju procesa, Na šta se ponuđači najčešće žale

5. PREGOVARAČKI POSTUPAK BEZ OBJAVE OBAVJEŠTENJA O NABAVCI I OKVIRNI SPORAZUM
Opšti uslovi za primjenu pregovaračkog postupka bez objave obavještenja, Faze pregovaračkog postupka bez objave obavještenja o nabavci, Posebni uslovi za primjenu pregovaračkog postupka bez objave obavještenja za nabavku usluga, roba i radova, Sličnosti/razlike između pregovaračkog postupka sa objavom obavještenja i pregovaračkog postupka bez objave obavještenja, Praktičan prikaz dijagrama toka u pregovaračkom postupku korak po korak, Obaveze ugovornog organa pri provođenju pregovaračkog postupka bez objave obavještenja o nabavci, Izrada tenderske dokumentacije, Provjera kvalifikacija kandidata, Obavještavanje učesnike o rezultatima prvog dijela postupka, Pozivanje kvalifikovanog kandidata, Pregovaranje, Poziv za dostavljanje konačne ponude, Analiza konačnih ponuda, Dobrovoljno ex ante obavještenje o transparentnosti, Kada se primjenjuje okvirni sporazum? Vrste okvirnog sporazuma, Razlike između ugovora i okvirnog sporazuma, Priprema tenderske dokumentacije za zaključivanje okvirnog sporazuma, Procjena vrijednosti nabavke,Vremensko trajanje okvirnog sporazuma, Sklapanje ugovora o javnoj nabavci na osnovu okvirnog sporazuma, Realizacija okvirnog sporazuma, Problemi u praksi kod realizacije okvirnog sporazuma

6. POSTUPANJE KOMISIJE AKO SE ULOŽI ŽALBA PO NOVOM ZAKONU I PRAĆENJE REALIZACIJE UGOVORA/OKVIRNOG SPORAZUMA
Rokovi za ulaganje žalbi, Novi način postupanja u skladu sa izjavljenom žalbom, Obaveze ugovornog organa po prijemu žalbe, Sadžaj žalbe, Novine vezane za troškove postupka, Bitne povrede zakona o kojima Kancelarija za razmatranje žalbi vodi računa po službenoj dužnosti, Kako da ponuđači izbjegnu potencijalne probleme, Praćenje realizacije ugovora/okvirnog sporazuma, Kontrola isporuke robe/usluge/izvođenja radova

VAŽNA NAPOMENA: SVI UČESNICI SEMINARA ĆE MOĆU GRATIS PUTEM VIDEO SNIMKA, PREKO INTERNETA, DA OSLUŠAJU KOMPLETNE ELEKTRONSKE NABAVKE 10. I 16.12.2022. GODINE

TEME KOJE ĆE BITI UBRAĐENE:

7. IZMJENE NA PORTALU JAVNIH NABAVKI SA ASPEKTA ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O JAVNIM NABAVKAMA
Objavljivanje Planova nabavki i izmjena/dopuna Planova nabavki, Provođenja postupka direktnog sporazuma putem sistema e-Nabavke, Obavještavanje ponuđača u slučaju uložene žalbe putem Portala JN, Objava poziva za dostavu zahtjeva za učešće na Portalu javnih nabavki i objava tenderske dokumentacije za pregovarački postupak bez objave obavještenja na Portalu JN, Uvođenje objave obavještenja za dodjelu i godišnjeg obavještenja kod konkurentskog zahtjeva, Objava osnovnih elemenata ugovora u postupku, Objava poziva/obavještenja za usluge i Aneksa II

8. ELEKTRONSKI POSTUPAK - RAD I POJEDINAČNE ULOGA ČLANOVA KOMISIJE SA ASPEKTA PROVOĐENJA ELEKTRONSKIH NABAVKI
Dodjela korisničkih uloga operaterima u sistemu, Kreiranje elektronskog postupka, Administracija uslova za učešće, Kreiranje ponuda i dostava ponuda, Povlačenje ponude i izmjena/dopuna ponude, Formiranje Komisije za nabavke, Članovi tima na postupku, Automatsko otvaranje ponuda, Otkazivanje automatskog otvaranja ponuda, Evaluacija ponuda, Kreiranje Zahtjeva za ispravku računske greške, Pojašnjenja ponuda, Kreiranje zahtjeva za obrazloženje neprirodno niske cijene, Kreiranje izvještaja i zapisnika, Unos rezultata evaluacije, Bodovanje i kreiranje preporuke, Odbijanje preporuke/prihvatanje preporuke komisije, Kreiranje i objavljivanje Odluka o izboru/poništenju

9. PROBLEMI PRI PROVOĐENJU E-AUKCIJE
Kreiranje e-Aukcije; Odabir ponuđača u e-Aukciiji; Unošenje ponuda; Zakazivanje e-Aukcije; Izmjena i otkazivanje e-Aukcije; Učestvovanje u e-Aukciji; Problemi kod provođenja e-aukcije 

 

PREDAVAČI

BELMA ŠEĆIBOVIĆ, dipl. pravnik je ovlašteni predavač javnih nabavki. Zaposlena je u Agenciji za javne nabavke BiH od 2008.godine na poziciji Šefa grupe za normativno pravne poslove. Bila je član Radne grupe za izradu Nacrta Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o javnim nabavkama, a koju je imenovalo Vijeće ministara BiH.

DRAGANA KOVAČEVIĆ, diplomirani ekonomista. Trenutno zaposlena u Opštini Laktaši na radnom mjestu načelnika odjeljenja za finansije. Certifikovani trener za javne nabavke Agencije za javne nabavke od 2006. godine. U prethodnom periodu održala veliki broj obuka na području BiH. Na poslovima javnih nabavki radi više od 10 godina. Ima nekoliko objavljenih stručnih tekstova iz oblasti javnih nabavki, koji su objavljeni u renomiranim stručnim časopisima.

IVANA GRGIĆ - Certificirani trener za javne nabavke. Od 2007. godine zaposlena u Ministarstvu finansija Republike Srpske, u Resoru za upravljanje investicijama. U okviru radnih aktivnosti, učestvovala i u  implementaciji i monitoringu projekata koji se finansiraju iz ekonomsko-socijalne komponente Razvojnog programa Republike Srpske, te učestvuje u  implementaciji podprojekata projekta “Vodovodna i kanalizaciona infrastruktura u Republici Srspkoj”, finansiranog od strane Evropske investicione banke i EU grantova, od pripremne do završne faze, koja podrazumijeva praćenje projekata do isteka garantnih perioda.  Više objavljenih stručnih članaka u časopisu Pravni savjetnik.

MIRALEM KOVAČEVIĆ master iz oblasti javnih nabavki - Certificirani trener za javne nabavke. Zaposlen u Vladi Brčko distrikta BiH na poslovima Višeg stručnog saradnika za javne nabavke. Ima desetogodišnje praktično iskustvo u oblasti javnih nabavki i učestvuje u cjelokupnom ciklusu nabavki počevši od planiranja javnih nabavki do dostave izvještaja o realizaciji ugovora. Certificirani je trener za javne nabavke. Posjeduje certifikat trenera od Međunarodnog centra za obuku iz Torina. Takođe je certificirani trener Agencije za javne nabavke BiH.Posjeduje trogodišnje iskustvo trenera za javne nabavke u obuci ugovornih organa i ponuđača iz oblasti javnih nabavki.

KEMAL MUHAMEDOVIĆ, dipl. oec – Ekspert za elektronske javne nabavke i razvoju poslovnih informacionih sistema i administrator portala e-nabavke (www.ejn.gov.ba). Član tima AJN za razvoj informacionih sistema Agencije za javne nabavke.

 

 
KOTIZACIJA ZA SEMINAR

■ Prisustvo u hotelu plus gratis video snimak elektronskih nabavki - 155 KM po jednom učesniku
■ Prisustvo u hotelu plus gratis video snimak elektronskih nabavki - Popust za rane prijave do 25. novembra – kotizacija iznosi 142 KM
■ Praćenje video snimka oba dana (snimak iz hotela i snimak elektronskih nabavki) – kotizacija iznosi 125 KM
■ Za prijave 2 i više osoba iz iste organizacije odobrava se dodatni popust od 10% na ukupnu cijenu kotizacije.

■ POSEBAN POPUST OVAJ PUT: AKO PRIJAVITE ZA SEMINAR SVE TRI ČLANA KOMISIJE SEKRETAR KOMISIJE ILI ZAMJENSKI ČLAN MOŽE PRISUSTVOVATI SEMINARU GRATIS.

U cijenu nije uračunat PDV.

Pozivamo Vas da svoje učešće što prije prijavite uz napomenu da budžetski korisnici, naravno, mogu prisustvovati seminaru uz odgodu plaćanja, ali uz obaveznu prijavu! Prijavni obrazac slati na: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli. ili fax: 051/466-601.

 

CERTIFIKATI

Po završetku seminara, učesnici dobijaju certifikate o pohađanju seminara.

DODATNE INFORMACIJE 

Dodatne informacije zainteresirani mogu dobiti na telefone 066 240 000 ili 051 466 602.

VIŠE INFORMACIJA O SEMINARU, IZNOS KOTIZACIJE I PROGRAM MOŽETE NAĆI U POZIVNOM PISMU NA OVOM LINKU. Za učešće na seminaru potrebno je da popunite OBRAZAC ZA PRIJAVU i dostavite ga na adresu Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Seminari

aktuelni seminari

Održani seminari

Kontakt

  • Telefoni mobilni +

      066 299 999 , 066 240 000
  • Telefoni fiksni +

    051 466 600
  • Fax +

    Fax: 051 466 601
  • 1