DRUGI VLAŠIĆKI SUSRETI JAVNIH NABAVKI

1078 

 

DRUGI VLAŠIĆKI SUSRETI JAVNIH NABAVKI

 

- 13. i 14. februar 2023. godine u Hotelu "Sunce", Babanovac, Vlašić
- 20. i 21. februar 2023. godine - Video snimak
- 27. i 28. februar 2023. godine - Video snimak

- Snimak se može pratiti narednih 7 dana od termina za koji ste se prijavili 

 

Zakon o javnim nabavkama u BiH primjenjujemo svakodnevno, međutim noročito usvajanjem izmjena ovog zakona, novih pravilnika koji su proizašli iz njega i drugih akata javljaju se brojne nedoumice o njegovoj ispravnoj primjeni.

Na ovom seminaru saznaćete sve o novim pravilnicima, uputstvima i odlukama proizašlim iz Novog zakona o javnim nabavkama i biće pojašnjene sve izmjena ovog zakona. Takođe će biti obrađene i teme kao što su priprema tenderske dokumentacije i ponuda u skladu sa Novim zakonom o javnim nabavkama, pregovarački postupak bez objave obavještenja o nabavci i okvirni sporazum, žalbeni opostupak, elektronska ponuda, e-postupak i E- aukcija - važeći i novi pravilnik.

U praksi dovoljna je mala greška, za koju nismo ni mislili da ja važna, pa da propadne postupak javne nabavke na kojem smo radili mjesecima ili da izgubimo, kao dobavljač, ugovor koji nam dosta znači.

Stigla je i 2023. godina. Potrebno se ispravno pripremiti za javne nabavke. Da li ste sigurni kako to trebate uraditi? Ova oblast je veoma značajno za ponuđače, ali i ugovorne organe. Ponuđači gube često poslove koji su mogli dobiti radi neispravnih ponuda. Koje sve greške prave? Na gornja pitanja kao i mnoga druga pitanja dobićete odgovor na ovom seminaru.

Na "DRUGIM VLAŠIĆKIM SUSRETIMA JAVNIH NABAVKI" predavači će prolaziti kroz najčešće probleme s kojima se svakodnevno susrećemo u praksi, kao i specifične situacije na koje treba obratiti posebnu pažnju.

Tokom ovog događaja biće prostora za diskusiju i pitanja s ciljem da se upoznate s problemima koji se javljaju u praksi.

Svi učesnici će dobiti dosta primjera dokumenata iz prakse, u elektronskom obliku, koji im mogu poslužiti kao uzorci kod kreiranja vlastitih dokumenata.

 

Predavači su:

- DRAGANA KOVAČEVIĆ, diplomirani ekonomista. Trenutno zaposlena u Opštini Laktaši na radnom mjestu načelnika odjeljenja za finansije. Certifikovani trener za javne nabavke Agencije za javne nabavke od 2006. godine. U prethodnom periodu održala veliki broj obuka na području BiH. Na poslovima javnih nabavki radi više od 10 godina. Ima nekoliko objavljenih stručnih tekstova iz oblasti javnih nabavki, koji su objavljeni u renomiranim stručnim časopisima.
- KEMAL MUHAMEDOVIĆ, dipl. oec – Ekspert za elektronske javne nabavke i razvoju poslovnih informacionih sistema i administrator portala e-nabavke (www.ejn.gov.ba). Član tima AJN za razvoj informacionih sistema Agencije za javne nabavke.

"DRUGI VLAŠIĆKI SUSRETI JAVNIH NABAVKI" su namjenjani računovođama, revizorima, članovima komisija za javne nabavke, rukovodiocima u privatnim i državnim preduzećima, vlasnicima preduzeća, samostalnim poduzetnicima, pravnicima i svima onim koji se susreću i postupaju po Zakonu o javnim nabavkama BiH.

Pozivamo Vas da prisustvujete ovom dvodnevnom seminaru iz oblasti javnih nabavki. Znanje Vam pridonosi poslovanju.

Drugi Vlašićki susreti javnih nabavki se odvijaju u hotelu "Sunce", u Babanovcu na predivnom Vlašiću.

ZA SVE UČESNIKE OBEZBJEĐEN JE RUČAK - ŠVEDSKI STO PRVOG DANA I PIĆE NA PAUZAMA.

Sve informacije vezane za "DRUGE VLAŠIĆKE SUSRETE JAVNIH NABAVKI" možete dobiti na brojeve telefona: 066/240-000 i 066/299-999.

VIŠE INFORMACIJA, IZNOS KOTIZACIJE I PROGRAM MOŽETE NAĆI U POZIVNOM PISMU NA OVOM LINKU. Za učešće na seminaru potrebno je da popunite OBRAZAC ZA PRIJAVU i dostavite ga na adresu Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

hotel

 

KOTIZACIJA ZA UČEŠĆE

 

Kotizacija iznosi 250 KM po jednom učesniku za prisustvo u hotelu

Popust za rane prijave do 02. februara – kotizacija iznosi 230 KM za prisustvo u hotelu

■  Praćenje video snimka 200 KM

Za prijave 2 i više osoba iz iste organizacije odobrava se dodatni popust od 10% na ukupnu cijenu kotizacije.

U cijenu nije uračunat PDV.

Pozivamo Vas da svoje učešće što prije prijavite uz napomenu da budžetski korisnici, naravno, mogu prisustvovati uz odgodu plaćanja, ali uz obaveznu prijavu!

Prijavu slati na e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli. ili na fax: 051 466 601.


Predavači će u okviru tema obraditi:

13.02.2023. - PONEDJELJAK


08:30-9.00 Prijavljivanje učesnika i podjela materijala

09:00-9:10 Otvaranje seminara

09:10–10:15 SVE O NOVIM PRAVILNICIMA, UPUTSTVIMA I ODLUKAMA PROIZAŠLIM IZ NOVOG ZAKONA O JAVNIMNABAVKAMA I ‚ PREGLED SVIH IZMJENA ZAKONA O JAVNIM NABAVKAMA BIH

10:15 – 10:45 Kafe pauza

10:45 – 11:30 PLANIRANJA NABAVKI I PRIPREMNE RADNJE ZA PROVOĐENJE JAVNIH NABAVKI U 2023. GODINI

11:30 – 12:30 PRIPREMA TENDERSKE DOKUMENTACIJE I PONUDA U SKLADU SA NOVIM ZAKONOM O JAVNIM NABAVKAMA

12:30 – 13:15 Zajednički ručak

13:15 – 14:15 PREGOVARAČKI POSTUPAK BEZ OBJAVE OBAVJEŠTENJA O NABAVCI I OKVIRNI SPORAZUM

14:15 – 14:30 Kafe pauza

14:30 – 15:30 ŽALBENI POSTUPAK I BRZI ODGOVORI NA VELIKI BROJ NAJČEŠĆIH PITANJA IZ PRAKSE

15:30 – 16:00 PITANJA I ODGOVORI

14.02.2023.- UTORAK

PORTAL JAVNIH NABAVKI BIH

10:00 – 11:00 POSTUPCI I OBAVJEŠTENJA

11:00 – 11:30 Kafe pauza

11:30 – 12:30 IZMJENE U SKLADU SA ZIDZJN

12:30 – 12:45 Pauza

12:45 – 13:30 E-AUKCIJA - VAŽEĆI PRAVILNIK I NOVI PRAVILNIK

13:30 – 15:30 ELEKTRONSKA PONUDA


13.02.2023. - PONEDJELJAK

SVE O NOVIM PRAVILNICIMA, UPUSTVIMA I ODLUKAMA PROIZAŠLIM IZ NOVOG ZAKONA O JAVNIM NABAVKAMA I PREGLED SVIH IZMJENA ZAKONA O JAVNIM NABAVKAMA BIH

- Novo "Uputstvo o uslovima i načinu objavljivanja obavještenja i dostavljanja izvještaja u postupcima javnih nabavki na portalu javnih nabavki"

- Novo "Uputstvo za pripremu modela tenderske dokumentacije i ponuda odluka o obliku izjave o ispunjenju uslova iz člana 51. stav (1) tačke: c), d) i f) Zakona o javnim nabavkama"

- Novi "Pravilnik o uslovima i načinu korištenja e-aukcije"

- Novi "Pravilnik o postupku dodjele ugovora o uslugama iz Aneksa II zakona o javnim nabavkama"

- Novi "Pravilnik o o izmjenama i dopunama pravilnika o uspostavljanju i radu komisije za nabavke"

- Novi "Pravilnik o izmjenama i dopunama pravilnika o obuci službenika za javne nabavke"

- Nova "Odluka o obliku izjave o ispunjenosti uslova iz člana 50. stav (1) tačke: c), d), e) i f) (tehnička i profesionalna sposobnost u postupku nabavke usluga) Zakona o javnim nabavkama".

- Nova "Odluka o obliku izjave o ispunjenosti uslova iz člana 51. tačke: c), d), i f) (tehnička i profesionalna sposobnost u postupku nabavke radova) Zakona o javnim nabavkama".

 

PLANIRANJA NABAVKI I PRIPREMNE RADNJE ZA PROVOĐENJE JAVNIH NABAVKI U 2023. GODINU

Nove definicije, Izuzeća od primjene ZJN, Obaveznost donošenja Plana nabavki, Privremeni Plan nabavki, Kako izvršiti nabavku kada nabavka nije planirana u Planu nabavki?, Šta se objavljuje u Planu nabavki?, Blagovremeno planiranje, Realno planiranje, Česte izmjene Plana nabavki pokazatelj lošeg planiranja, Planiranje okvirnih sporazuma, Plan nabavki i „cijepanje“ javnih nabavki, Mijenjanje planiranog postupka u Planu nabavki, Šta sa planiranim a nerealizovanim sredstvima iz prethodne godine?, Da li se donatorska i sredstva granta unose u Plan nabavki?, Grupisanje sitnih nabavki u Planu nabavki, Da li se može planirati nabavka polovne robe?, Pripremne radnje za nabavke u 2023. godini, Interni pravilnik, Prethodna provjera tržišta, Službenik za javne nabavke, Konkurentski zahtjev, Direktni sporazum, Sukob interesa, Izmjene ugovora/okvirnog sporazuma.

 

PRIPREMA TENDERSKE DOKUMENTACIJE I PONUDA U SKLADU SA NOVIM ZAKONOM O JAVNIM NABAVKAMA

Način izbora postupka javne nabavke, donošenje odluke o nabavci, Ko i kako priprema tendersku

dokumentaciju, Opisivanje predmeta nabavke i primjena nediskriminirajućih odredbi, Definisanje rokova, izrada tehničke specifikacije, ispravna podjela tender na lotove, Ispravno definisanje zahtjeva (numerisanje i parafiranje stranica, prevođenje ponuda, kako se ispravljanja ponuda, dostavljanje ponuda na obrascima ugovornih organa, ..), Koji uslovi i dokazi se moraju i smiju tražiti, Koje licence, certifikate i dozvole smijemo, a šta ne smijemo tražiti, Definisanje parametara za bodovanje ponuda, Načini objavljivanja tendera, Međunarodni tenderi, Šta sa zahtjevima za pojašnjenje tenderske dokumentacije, Kriteriji za odluku o odabiru, Na šta se ponuđači najčešće žale. Pretraga postupaka i obavještenja na portalu javnih nabavki, Preuzimanje tenderske dokumentacije, Priprema ponuda (osnovni elementi ponude, izjave, obrasci, garancije), Upućivanje zahtjeva za pojašnjenje tenderske dokumentacije, Šta sve prihvatljiva ponuda mora sadržavati - sadržaj ponude, period važenja, garancije, Dokazi o posjedovanju licence, certifikata i dozvola, Koju dokumentaciju od podizvođača mora da se priloži, Kako pripremati izjave koje se odnose na ličnu sposobnost, sposobnost obavljanja profesionalne djelatnosti, izjave koje se odnose na ekonomsku i finansijsku sposobnost i izjave koje se odnose na tehničku i profesionalnu sposobnost za robe, radove ili usluge, Ko može potpisati ponudu, Predaja i prijem ponuda, Koje su česte greške i razlozi za odbacivanje ponuda.

 

PREGOVARAČKI POSTUPAK BEZ OBJAVE OBAVJEŠTENJA O NABAVCI I OKVIRNI SPORAZUM

Opšti uslovi za primjenu pregovaračkog postupka bez objave obavještenja, Faze pregovaračkog postupka bez objave obavještenja o nabavci, Posebni uslovi za primjenu pregovaračkog postupka bez objave obavještenja za nabavku usluga, roba i radova, Sličnosti/razlike između pregovaračkog postupka sa objavom obavještenja i pregovaračkog postupka bez objave obavještenja, Praktičan prikaz dijagrama toka u pregovaračkom postupku korak po korak, Obaveze ugovornog organa pri provođenju pregovaračkog postupka bez objave obavještenja o nabavci, Izrada tenderske dokumentacije, Provjera kvalifikacija kandidata, Obavještavanje učesnike o rezultatima prvog dijela postupka, Pozivanje kvalifikovanog kandidata, Pregovaranje, Poziv za dostavljanje konačne ponude, Analiza konačnih ponuda, Dobrovoljno ex ante obavještenje o transparentnosti, Kada se primjenjuje okvirni sporazum? Vrste okvirnog sporazuma, Razlike između ugovora i okvirnog sporazuma, Priprema tenderske dokumentacije za zaključivanje okvirnog sporazuma, Procjena vrijednosti nabavke, Vremensko trajanje okvirnog sporazuma, Sklapanje ugovora o javnoj nabavci na osnovu okvirnog sporazuma, Realizacija okvirnog sporazuma, Problemi u praksi kod realizacije okvirnog sporazuma, Primjeri iz prakse.

 

ŽALBENI POSTUPAK

Rokovi za ulaganje žalbi, Novi način postupanja u skladu sa izjavljenom žalbom, Obaveze ugovornog organa po prijemu žalbe, Sadžaj žalbe, Novine vezane za troškove postupka, Bitne

povrede zakona o kojima Kancelarija za razmatranje žalbi vodi računa po službenoj dužnosti,

Kako da ponuđači izbjegnu potencijalne probleme, Praćenje realizacije ugovora/okvirnog sporazuma, Kontrola isporuke robe/usluge/izvođenja radova.

 

BRZI ODGOVORI NA VELIKI BROJ NAJČEŠĆIH PITANJA IZ PRAKSE

- Kako treba da se vrši procena vrijednosti javne nabavke, sa ili bez poreza na dodatu vrednost?

- Da li ponuđač koji nije preuzeo tendersku dokumentaciju ima pravo da podnese ponudu?

- Šta ponuđač može da učini ukoliko mu je nejasna tenderska dokumentacija?

- Da li naručilac po jednom javnom pozivu može da zaključi više ugovora o javnoj nabavci?

- Koje kriterijume za ocenjivanje ponuda predviđa Zakon o javnim nabavkama?

- Kako se vrši ocjenjivanje ponuda?

- Na koji način kvantifikovati kriterijume poput kvaliteta i time izbeći subjektivizam i rizik od favorizovanja nekog od ponuđača?

- Da li se posle oglašavanja javnog poziva i posle otvaranja ponuda može mijenjati predmet javne nabavke u smislu povećanja ili smanjenja predmeta nabavke?

- Da li se ponude mogu otvarati npr. dva dana nakon isteka roka za dostavljanje ponuda?

- Da li naručilac može da otvori neblagovremenu ponudu?

- Ko sve može da prisustvuje otvaranju ponuda?

- Da li naručilac može da dozvoli da neko od ponuđača naknadno dostavi nekakav dokument koji bi njegovu neispravnu ponudu učinila ispravnom?

- Šta je prihatljiva ponuda?

- Kako postupiti u slučaju kada je cijena data u ponudi suviše niska?

- Kako da postupi naručilac ukoliko je vrijednost ponude izabranog ponuđača veća od procijenjene vrijednosti nabavke?

- Kako se tretira i da li je dozvoljen popust na ponuđenu cijenu?

- Šta su varijante ponude i da li su dozvoljene?

- Da li se Odluka o izboru najpovoljnije ponude dostavlja ponuđaču čija je ponuda odbijena kao neispravna?

- Da li ugovori zaključeni u postupcima javnih nabavki moraju biti u pismenoj formi? Ko potpisuje ugovor o javnoj nabavci?

- Ako se nakon postupka javne nabavke zaključi ugovor o javnoj nabavci, te nakon toga dođe do njegovog raskida, da li se novi ugovor o predmetnoj nabavci može zaključiti sa prvim sljedećim ponuđačem?

- Kako da postupa naručilac ukoliko izabrani ponuđač ne želi da potpiše ugovor o javnoj nabavci?

- Da li naručilac može zaključiti višegodišnji ugovor o javnoj nabavci?

- Da li naručilac može nakon zaključenja ugovora da vrši korekciju cijene?

- Da li kod javnih nabavki male vrijednosti naručilac može da primjenjuje kriterijum ekonomski najpovoljnije ponude?

- Koji je rok za dostavljanje ponuda u postupcima javnih nabavki male vrijednosti?

- Da li postoji zakonski određen rok za sprovođenje postupka javnih nabavki male vrijednosti?

- Da li je potrebna saglasnost Agencije za javne nabavke na plan nabavki koji donosi naručilac?

- Kako postupiti u slučaju hitnih nabavki koje nisu predviđene planom nabavki, odnosno kako treba da izgleda plan nabavki u tom slučaju?

- Ko je kod naručioca nadležan da potpiše odluku o pokretanju postupka, odluku o dodjeli ugovora, kao i druge akte koji se tiču postupka javne nabavke?

- Koliko najmanje članova mora imati komisija za javnu nabavku?

- Da li pravnik mora biti i predsednik komisije za javnu nabavku?

 

PITANJA I ODGOVORI

 

14.02.2023. - UTORAK


PORTAL JAVNIH NABAVKI BIH

Upravljanje operaterima i organizacionim jedinicama, Plan nabavki, Direktni sporazum, Konkurentski zahtjev, Otvoreni postupak, Višefazni postupci, Podjela na lotove, Godišnje obavještenje za neprioritetne usluge, Godišnje obavještenje za ugovore iz okvirnog sporazuma, Izuzeća od primjene zakona, Prethodna informacijska obavještenja, Postupci iz sistema kvalifikacije

NOVE FUNKCIONALNOSTI U SKLADU SA ZIDZJN

Plan nabavki, Postupak za usluge iz Aneksa II, Notifikacije u slučaju žalbe, Direktni sporazum - poziv za dostavu ponuda, Objava osnovnih elemenata ugovora, Objava poziva za pregovarački postupak bez objave obavještenja, Objava obavještenja o dodjeli ugovora/godišnjeg obavještenja za konkurentski postupak

ELEKTRONSKA PONUDA

Uslovi za učešće u E-postupku, Kreiranje elektronskog postupka, Kreiranje dodatnih uslova za učešće u elektronskom postupku, Formiranje i izmjena komisije za E-nabavke, Kreiranje ponude,

Slanje elektronskih ponuda, Povlačenje i ispravka elektronskih ponuda, Otkazivanje automatskog otvaranja ponuda i ponovno zakazivanje, Evaluacija ponuda, Izmjena rezultata evaluacije, Javno otvaranje elektronskih ponuda, Zahtjev za ispravku računske greške, Postavljanje pitanja za pojašnjenje ponude, Obrazloženje neprirodno niske cijene, Eaukcije u elektronskom postupku,

Poništenje održane eaukcije i ponovno zakazivanje od strane Ugovornog organa, Preporuka za dodjelu/poništenje, Prihvatanje/odbijanje preporuke od strane odgovorne osobe, Tim ponuđača u E-postupku, Generisanje enkripcijskog ključa i slanje E-ponude, Povlačenje i ispravka elektronskih ponuda u sistemu E-nabavke, Generisanje izvještaja i zapisnika, Članovi tima ponuđača u e-postupku, Generisanje enkripcijskog ključa i slanje e-ponude, Priprema ponude - dokazi o ispunjavanju uslova za učešće, Slanje ponude, Povlačenje i ispravka elektronskih ponuda,

Pojašnjenje ponude, Ispravka računske greške,Pojašnjenje neprirodno niske cijene, Preuzimanje zapisnika i odluka

E-AUKCIJA- VAŽEĆI PRAVILNIK

Unos ponuda i zakazivanje e-aukcije, Izmjena zakazane e-aukcije, Otkazivanje i ponovno zakazivanje e-aukcije, Izmjena operatera učesnika e-aukcije, Učestvovanje u više e-aukcija u isto vrijeme,Tok i završetak e-aukcije

E-AUKCIJA – NOVI PRAVILNIK

Izmjena načina podnošenja ponude u toku e-aukcije, Ponovno zakazivanje završene e-aukcije od strane ugovornog organa, Zakazivanje e-aukcije u postupku podjeljenom na lotove,

Obaveznost primjene za kriterij najniža cijena

E-AUKCIJA

Postupak kompletno objašnjen

 

CERTIFIKATI
Po završetku događaja, učesnici dobijaju certifikate o učešću na "DRUGIM VLAŠIĆKIM SUSRETIMA JAVNIH NABAVKI".

SMJEŠTAJ

Za učesnike "DRUGIH VLAŠIĆKIH SUSRETA JAVNIH NABAVKI" obezbjeđene su povoljnije cijene smještaja u samom hotelu "Sunce". Za smještaj kontaktirajte hotel „Sunce“ na Vlašiću.Cijena na bazi polupansiona je 100,00 KM po osobi (Inače sada je cijena za druge goste 180,00 KM po osobi). U cijenu smještaja je uključeno sljedeće: neograničeno korištenje Wellness centra (bazen i sauna), besplatan parking u hotelskoj garaži pokriven video nadzorom, internet dostupan u cijelom hotelu, ..
Prilikom rezervacije trebate samo naglasiti da učestvujete na "Drugim Vlašićkim susretima javnih nabavki" kako bi dobili povoljnije cijene za smještaj.

Na Vlašiću se nalazi velik broj i drugih hotela i pansioni gdje možete takođe rezervisati smještaj


DODATNE INFORMACIJE

Dodatne informacije zainteresirani mogu dobiti na telefon 066 299 999 ili 051/466-600.

VIŠE INFORMACIJA, IZNOS KOTIZACIJE I PROGRAM MOŽETE NAĆI U POZIVNOM PISMU NA OVOM LINKU. Za učešće na seminaru potrebno je da popunite OBRAZAC ZA PRIJAVU i dostavite ga na adresu Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

 

 

Seminari

aktuelni seminari

Održani seminari

Kontakt

  • Telefoni mobilni +

      066 299 999 , 066 240 000
  • Telefoni fiksni +

    051 466 600
  • Fax +

    Fax: 051 466 601
  • 1