SEMINAR KANCELARIJSKO I ARHIVSKO POSLOVANJE U PRIVATNIM PREDUZEĆIMA, ORGANIZACIJAMA I INSTITUCIJAMA BOSNE I HERCEGOVINE, FEDERACIJE BIH I REPUBLIKE SRPSKE

1081

Poštovane koleginice i kolege, sa velikim zadovoljstvom pozivamo Vas na:

 

SEMINAR KANCELARIJSKO I ARHIVSKO POSLOVANJE U PRIVATNIM PREDUZEĆIMA, ORGANIZACIJAMA I INSTITUCIJAMA BOSNE I HERCEGOVINE, FEDERACIJE BIH I REPUBLIKE SRPSKE


16.03.2023. god. Hotel Jelena, Banja Luka
17.03.2023. god. Hotel Hollywood, Sarajevo
Video snimak - 21. i 24. 03.2023. godine

 

- Ovde možete preuzeti  POZIVNO PISMO i PRIJAVNI OBRAZAC

Propisi vezani za kancelarijsko i arhivsko poslovanje u entitetima u BiH su slično regulisana. Većina rješenja je identična, međutim postoje u nekim segmentima i razlike.

Pravni subjekti obavezno organizuju i primjenjuju sistem kancelarijskog poslovanja koji će zadovoljiti njihove specifične potrebe, kao i pravila, normative i standarde utvrđene uredbama o kancelarijskom poslovanju, uputstvima o sprovođenju kancelarijskog poslovanja i propisima koje donesu nadležni organi.

Novim propisima o kancelarijskom poslovanju dopunjene su brojčane oznake organa u čijem je radu akt nastao, određene klasifikacione oznake sadržaja rada i učinjena poboljšanja koja se odnose na potrebu unapređenja elektronskog kancelarijskog poslovanja. Utvrđena je obaveza da organi vode razne evidencije kojima je osigurano praćenje kretanja akata i druge dokumentacije, osiguran pregled svih akata koji se nalaze u radu, gdje i u kojoj se fazi rješavanja nalaze, te da li su riješeni i kada. Subjekti dokumentuju sve službene i poslovne radnje, odluke i nastupanje i izvršavanje obaveza i utvrđuje oblik i sadržaj pisanih i skeniranih dokumenata koji u vezi s tim nastaju, te čuvaju cjelokupnu dokumentaciju koja se nalazi u njihovom posjedu pod uslovima kojima se ona štiti od oštećenja, nestanka, uništenja i neovlašćenog uvida. Time je omogućen potpuni uvid i u kvantitet i u kvalitet rješavanja predmeta, pa se na osnovu toga mogu preduzimati i potrebne mjere za unapređenje rada u rješavanju tih predmeta, što doprinosi efikasanosti rada organa, ali i efikasnom ostvarivanju prava građana.

Cilj ovog seminara je da pojasni najznačajnije aspekte propisa iz ove oblasti u BiH, ali i da učesnicima razriješi dileme koje se javljaju kod njihove primjene u praksi.

Pozivamo Vas na seminar na kome ćete riješiti svoja konkretna pitanja sa kojima se suočavate u praksi!

Neispravna primjena propisa iz oblasti kancelarijskog i arhivskog poslovanja je čest predmet problema sa inspekcijama. To je nešto što svakako želite izbjeći. Postoji niz postupaka koje morate razumjeti i ispoštovati.

Seminar je namijenjen rukovodiocima preduzeća, sekretarima, pravnicima i administrativnim radnicima u organizacijama i institucijama, sudovima, tužilaštvima, školama, javnim preduzećima i drugim ustanovama, menadžerima, radnicima u računovodstvima, ...

Seminar je veoma bitan i za vlasnike i rukovodioce privatnih preduzeća i njihove administrative radnike kako bi izbjegli propuste u radu sa dokumentacijom i ne bi imali problema sa inspekcijama i plaćali nepotrebne kazne.

Teme seminara su sledeće:

 1. UREDBA O KANCELARIJSKOM POSLOVANJU
• Koje novine donosi nova Uredba?
• Pojam, značaj, sadržaj i osnovna načela kancelarijskog poslovanja
• Lice odgovorno za vođenje kancelarijskog poslovanja i rukovanje arhivskom i dokumentarnom građom
• Osnovna i pomoćne evidencije o aktima i predmetima
• Evidencioni broj akta
• Sastavni dijelovi službenog akta
• Stepen povjerljivosti akata
• Nadzor nad predmetima u radu
• Čuvanje arhiviranih predmeta
• Nadzor nad vršenjem kancelarijskog poslovanja

2. UPUTSTVO O SPROVOĐENJU KANCELARIJSKOG POSLOVANJA
• Koje novine donosi novo Uputstvo?
• Šta se mijenja u dosadašnjem načinu rada?
• Obaveze organa
• Pisarnica
• Prijem, otvaranje, pregledanje, označavanje, evidentiranje i raspoređivanje pošte

3. KLASIFIKACIJA, ZAVOĐENJE I ADMINISTRATIVNO-TEHNIČKA OBRADA PREDMETA I AKATA
• Klasifikacija predmeta i akata
• Zavođenje predmeta i akata
• Administrativno-tehnička obrada

4. INTERNA DOSTAVA, VRAĆANJE PREDMETA I AKATA PISARNICI, RAZVOĐENJE PREDMETA I AKATA I OTPREMA POŠTE
• Interna dostava predmeta i akata
• Vraćanje predmeta pisarnici
• Razvođenje predmeta i akata
• Rokovnik predmeta
• Otpremanje pošte

5. ČUVANJE I UPRAVLJANJE DOKUMETACIJOM I ARHIVIRANJE DOKUMENTACIJE
• Čuvanje akata i predmeta u toku obrade
• Čuvanje dokumentacije u fizičkom obliku
• Čuvanje dokumentacije u elektronskom obliku
• Zaštita tajnih podataka
• Vitalna dokumentacija
• Sređivanje i čuvanje predmeta u arhivi
• Rukovanje arhiviranim predmetima
• Evidentiranje arhivirane dokumentacije
• Lista kategorija dokumentarne građe sa rokovima čuvanja
• Izdvajanje i uništavanje bezvrijedne dokumentarne građe

6. PREDAJA I PREUZIMANJE DOKUMENTACIJE
• Predaja dokumentacije drugom organu
• Predaja dokumentacije nadležnom arhivu

7. SPECIFIČNOSTI KANCELARIJSKOG I ARHIVSKOG POSLOVANJA U INSTITUCIJAMA BOSNE I HERCEGOVINE, FEDERACIJI BIH I REPUBLICI SRPSKOJ
• Odluka o kancelarijskom poslovanju u institucijama Bosne i Hercegovine
• Pravilnik o kancelarijskom poslovanju u Federaciji Bosne i Hercegovine
• Uredba o kancelarijskom poslovanju Republike Srpske
• Uputstvo o sprovođenju kancelarijskog poslovanja Republike Srpske

- PITANJA I ODGOVORI

 

PREDAVAČI

Prof. dr MILICA TEPŠIĆ - Preko deset godina je bila načelnik Odjeljenja za kancelarijsko poslovanje u Ministarstvu uprave i lokalne samouprave (centralna pisarnica za republičke organe uprave i Vladu Republike Srpske) i aktivan predavač na seminarima iz kancelarijskog poslovanja. Ispitivač je za Kancelarijsko poslovanje u Komisijama za polaganje stručnog ispita za kandidate sa višom i visokom stručnom spremom u Agenciji za državnu upravu Republike Srpske, koji se organizuje u Banja Luci i u Istočnom Sarajevu. Licencirani je predavač i mentor u okviru Sistema obuka za jedinice lokalne samouprave u Bosni i Hercegovini, sa velikim brojem održanih seminara širom BiH. Nalazi se u bazi eksperata Bosne i Hercegovine (izvođača obuka i konsultanata), kao ekspert za oblast elektronskog kancelarijskog poslovanja i elektronske uprave. Ovlašćeni je ECDL (European Computer Driving Licence) predavač i ispitivač. Koautor je priručnika „Tradicionalno i elektronsko kancelarijsko poslovanje“, te autor ili koautor sedam fakultetskih udžbenika i preko 50 stručnih i naučnih radova. Angažovana je na visokoškolskim ustanovama u Banja Luci i Beogradu, u naučno-nastavnom zvanju vanrednog profesora na grupi predmeta iz oblasti poslovne i pravne informatike, te zaštite i sigurnosti podataka.

 

KOTIZACIJA ZA SEMINAR

■    Prisustvo u hotelu - 155 KM po jednom učesniku
■    Prisustvo u hotelu - Popust za rane prijave do 04. marta – kotizacija iznosi 143 KM
■    Praćenje video snimka – kotizacija iznosi 120 KM

U cijenu nije uračunat PDV.

Pozivamo Vas da svoje učešće što prije prijavite uz napomenu da budžetski korisnici, naravno, mogu prisustvovati seminaru uz odgodu plaćanja, ali uz obaveznu prijavu! Prijavu slati na: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli. ili fax: 051/466-601

 

CERTIFIKATI
Po završetku seminara, učesnici dobijaju certifikate o pohađanju seminara.

DODATNE INFORMACIJE 
Dodatne informacije zainteresirani mogu dobiti na telefone 066 240 000 ili 051 466 602.

VIŠE INFORMACIJA O SEMINARU, IZNOS KOTIZACIJE I PROGRAM MOŽETE NAĆI U POZIVNOM PISMU NA OVOM LINKU. Za učešće na seminaru potrebno je da popunite OBRAZAC ZA PRIJAVU i dostavite ga na adresu Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Seminari

aktuelni seminari

Održani seminari

Kontakt

  • Telefoni mobilni +

      066 299 999 , 066 240 000
  • Telefoni fiksni +

    051 466 600
  • Fax +

    Fax: 051 466 601
  • 1