SEMINAR ELEKTRONSKE JAVNE NABAVKE, IZMJENE ZAKONA I DRUGA AKTUELNA PITANJA IZ OBLASTI JAVNIH NABAVKI ZA PONUĐAČE I UGOVORNE ORGANE

1082  

 

Poštovane koleginice i kolege, sa velikim zadovoljstvom pozivamo Vas na:

SEMINAR ELEKTRONSKE JAVNE NABAVKE, IZMJENE ZAKONA I DRUGA AKTUELNA PITANJA IZ OBLASTI JAVNIH NABAVKI ZA PONUĐAČE I UGOVORNE ORGANE


23.03.2023. god. - Hotel Hollywood, Sarajevo
27.03.2023. god. - Hotel Jelena, Banja Luka

02.04.2023. god. - Video snimak
07.04.2023. god. - Video snimak

Seminar će pokriti različite aspekte novog Zakona o javnim nabavkama i pružiti učesnicima važne informacije o ulozi i načinu rada članova komisije za javne nabavke, pripremi tenderske dokumentacije, pripremi ponude u skladu sa novim zakonom, novim funkcionalnostima u informacionom sistemu E-nabavke i elektronskoj ponudi.

U praksi se i dalje često dešava da ugovorni organi nisu sigurni kako da provedu javnu nabavku i pripreme obavještenja i tendere. S druge strane ponuđači i dalje imaju nedoumice prilikom pripreme svojih ponuda. Sistem za provođenje elektronskih javnih nabavki i dostavljanje elektronskih ponuda stalno se nadograđuje, pa i ponuđači i ugovorni organi prilikom njegovog korištenja često prave greške.

Sve ovo stvara brojne nedoumice. Zbog malih grešaka propadaju postupci, a ponuđači gube zaradu radi odbacivanja njihove ponude.

Svakako to želite izbjeći. Da biste to izbjegli najbolji način je dodatna edukacija. Na ovom seminaru će biti objašnjeni važni aspekti javnih nabavki, a postupak elektronskih javnih nabavki, oglašavanje i slanje ponuda će biti praktično demonstriran direktno na sajtu Agencije za javne nabavke.

U toku seminara će učesnici moći postavljati direktno pitanja predavačima i tako otkloniti svoje dileme.

Ovaj seminar će biti od velike koristi za sve koji su uključeni u proces javnih nabavki, uključujući javne službenike, ali i privatne dobavljače kojima će seminar pružiti korisne informacije o novom Zakonu o javnim nabavkama i pružiti mogućnost da unaprijede svoje vještine u ovoj oblasti i povećaju svoju konkurentnost na tržištu.


ZA SVE UČESNIKE JE OBEZBJEĐEN RUČAK I PIĆE U PAUZAMA.

 
NA SEMINARU ĆE NA PORTALU E-NABAVKI WWW.EJN.GOV.BA  BITI PRAKTIČNO DEMONSTRIRANO PROVOĐENJE ELEKTRONSKOG POSTUPKA, SA ASPEKTA PONUĐAČA I UGOVORNIH ORGANA!

 

VIŠE INFORMACIJA O SEMINARU, IZNOS KOTIZACIJE I PROGRAM MOŽETE NAĆI U POZIVNOM PISMU NA OVOM LINKU. Za učešće na seminaru potrebno je da popunite OBRAZAC ZA PRIJAVU i dostavite ga na adresu Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

 Predavači će u toku seminara obraditi sledeće teme:
 

1. ULOGA I NAČIN RADA ČLANOVA KOMISIJE ZA JAVNE NABAVKE PO NOVOM ZAKONU O JAVNIM NABAVKAMA
Odluka o imenovanju članova komisije. Šta mora sadržavati odluka i primjer odluke? Zadatak članova komisije. Ko šta radi? Uloga predsjednika komisije. Uloga zamjenskih članova komisiji. Šta su obaveze sekretara Komisije? Broj članova komisije, Šta se podrazumjeva pod sukob interesa kod članova komisije, Izuzeće iz rada komisije, Uloga službenika za javne nabavke u novom zakonu o izmjenama i dopunama ZJN. Ko donosi poslovnik? Rok na koji se komisija bira. Mogu li isti članovi komisije biti godinama? Može li se imenovati stalna komisija za nabavke ili treba imenovati zasebnu komisiju za svaki postupak nabavke? Kako komisija odlučuje?
Izjava o povjerljivosti i nepristranosti te nepostojanju sukoba interesa, šta sadrži, ko je potpisuje i kome se dostavlja, primjer izjave? Ko priprema tendersku dokumentaciju? Ko obavlja korespondenciju s ponuđačima? Da li članovi komisije moraju poznavati propise iz oblasti javnih nabavki, Da li članovi komisije moraju posjedovati stručnost iz oblasti pretmeta nabavki? Šta kad članovi komisije nemaju dovoljno stručno znanje iz predmeta nabavke? Da li može Komisije pozvati stručnjake sa specifičnim tehničkim znanjem, Na koji način angažovati vanjskog stručnjaka? Može li komisija angažovati fizičko lice kao stručnjaka? Mora li komisija prihvatiti preporuku stručnjaka? Mora li davati obrazloženje za prihvatanje ili ne prihvatanje mišljenja stručnjaka? Otvaranje ponuda, pregled, poređenje ponuda i ocjenjivanje ponuda. Način odlučivanja. Pripremu prijedloga odluke. Kako treba izgledati zapisnik? Primjer zapisnika. Pravljenje izvještaja o postupku javne nabavke. Davanje preporuke ugovornom organu o odabiru ili poništenju postupka. Kako postupa komisija kad primi žalbu? Način i rokovi izjavljivanja žalbe, Novi način postupanja u skladu sa izjavljenom žalbom, Pripremu odgovora po pravnim lijekovima? Ko snosi troškove vezane za žalbu? Ko šalje na arhiviranje dokumentaciju? Kako i gdje se čuva dokumentacija o završenim postupcima javne nabavke?

2. KAKO RADITI PO NOVOM PRAVILNIKU O POSTUPKU DODJELE UGOVORA O USLUGAMA IZ ANEKSA II ZAKONA O JAVNIM NABAVKAMA

3. PRIPREMA TENDERSKE DOKUMENTACIJU PO NOVOM ZAKONU
Način izbora postupka javne nabavke, donošenje odluke o nabavci, Ko i kako priprema tendersku dokumentaciju, uloga članova komisije u izradi dokumentacije, Opisivanje predmeta nabavke i primjena nediskriminirajućih odredbi, Definisanje rokova, izrada tehničke specifikacije, ispravna podjela tender na lotove, Ispravno definisanje zahtjeva (numerisanje i parafiranje stranica, prevođenje ponuda, kako se ispravljanja ponuda, dostavljanje ponuda na obrascima ugovornih organa, ..), Koji uslovi i dokazi se moraju i smiju tražiti, Koje licence, certifikate i dozvole smijemo, a šta ne smijemo tražiti, Definisanje parametara za bodovanje ponuda, Načini objavljivanja tendera, Međunarodni tenderi, Šta sa zahtjevima za pojašnjenje tenderske dokumentacije, Kriteriji za odluku o odabiru, Šta ako smo mi napravili grešku u provođenju procesa, Na šta se ponuđači najčešće žale

4. PRIPREMA PONUDE U SKLADU SA NOVIM ZAKONOM O JAVNIM NABAVKAMA
Pretraga postupaka i obavještenja na portalu javnih nabavki, Preuzimanje tenderske dokumentacije, Priprema ponuda (osnovni elementi ponude, izjave, obrasci, garancije), Upućivanje zahtjeva za pojašnjenje tenderske dokumentacije, Šta sve prihvatljiva ponuda mora sadržavati - sadržaj ponude, period važenja, garancije, Dokazi o posjedovanju licence, certifikata i dozvola, Koju dokumentaciju od podizvođača mora da se priloži, Kako pripremati izjave koje se odnose na ličnu sposobnost, sposobnost obavljanja profesionalne djelatnosti, izjave koje se odnose na ekonomsku i financijsku sposobnost i izjave koje se odnose na tehničku i profesionalnu sposobnost za robe, radove ili usluge, Ko može potpisati ponudu, Predaja i prijem ponuda, Koje su česte greške i razlozi za odbacivanje ponuda, Praktični primjeri ponuda (ponude za kancelarijski materijal, građevinske radove, usluge, ekskurzije, edukacije, vozila, kompjuterskog materijala, ljekova, goriva, registracije vozila, osiguranja itd), Kako napisati žalbu i kome je uputiti i primjeri žalbi, Mogućnost sudske zaštite i troškovi oko pokretanja sudskog postupka

5. NOVE FUNKCIONALNOSTI U INFORMACIONOM SISTEMU E-NABAVKE
• Unos i objava Planova nabavki, te izmjena/dopuna Planova nabavki/privremenih Planova nabavki
• Provođenje postupka direktnog sporazuma elektronskim putem (objava poziva za dostavu informativne ponude,preuzimanje dostava ponude
• Obavještavanje ponuđača o zaprimanju i rješavanju žalbe na postupku/lotu
• Unos i objava obavještenja o dodjeli ugovora za postupak konkurentskog zahtjeva
• Unos i objava osnovnih elemenata ugovora
• Unos i objava obavještenja i TD za pregovarački postupak bez objave o obavještenju o nabavci
• Demonstracija procedure za nabavku usluga iz Aneksa II u sistemu e-Nabavke

6. ELEKTRONSKA PONUDA
• Uslovi za učešće u E-postupku
• Kreiranje elektronskog postupka
• Kreiranje dodatnih uslova za učešće u elektronskom postupku
• Formiranje i izmjena komisije za E-nabavke
• Kreiranje ponude
• Slanje elektronskih ponuda
• Povlačenje i ispravka elektronskih ponuda
• Otkazivanje automatskog otvaranja ponuda i ponovno zakazivanje
• Evaluacija ponuda
• Izmjena rezultata evaluacije
• Otvaranje elektronskih ponuda
• Zahtjev za ispravku računske greške
• Postavljanje pitanja za pojašnjenje ponude
• Obrazloženje neprirodno niske cijene
• Eaukcije u elektronskom postupku (nova logika kod podnošenja ponuda kod kriterija NC)
• Poništenje održane eaukcije i ponovno zakazivanje od strane Ugovornog organa
• Preporuka za dodjelu/poništenje
• Prihvatanje/odbijanje preporuke od strane odgovorne osobe
• Tim ponuđača u E-postupku
• Generisanje enkripcijskog ključa i slanje E-ponude
• Povlačenje i ispravka elektronskih ponuda u sistemu E-nabavke

PREDAVAČI

SARAJEVO - BELMA ŠEĆIBOVIĆ I DARIO KIHLI
BANJA LUKA - IVANA GRGIĆ I DARIO KIHLI

BELMA ŠEĆIBOVIĆ, dipl. pravnik je ovlašteni predavač javnih nabavki. Zaposlena je u Agenciji za javne nabavke BiH od 2008.godine na poziciji Šefa grupe za normativno pravne poslove. Bila je član Radne grupe za izradu Nacrta Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o javnim nabavkama, a koju je imenovalo Vijeće ministara BiH.

IVANA GRGIĆ - Certificirani trener za javne nabavke. Od 2007. godine zaposlena u Ministarstvu finansija Republike Srpske, u Resoru za upravljanje investicijama. U okviru radnih aktivnosti, učestvovala i u implementaciji i monitoringu projekata koji se finansiraju iz ekonomsko-socijalne komponente Razvojnog programa Republike Srpske, te učestvuje u implementaciji podprojekata projekta “Vodovodna i kanalizaciona infrastruktura u Republici Srspkoj”, finansiranog od strane Evropske investicione banke i EU grantova, od pripremne do završne faze, koja podrazumijeva praćenje projekata do isteka garantnih perioda. Više objavljenih stručnih članaka u časopisu Pravni savjetnik.

DARIO KIHLI, diplomirani inženjer elektrotehnike, šef Grupe za IT u Agenciji za javne nabavke i ovlašteni predavač javnih nabavki. Zadužen je za provedbu projekta razvoja i implementacije informacionog sistema za elektronske javne nabavke u Bosni i Hercegovini u smislu definisanja i određivanja potreba te funkcionalnih zahtjeva svih modula u sistemu e-Nabavke. Također, aktivno je učestvovao u projektima nadogradnje informacionog sistema E-nabavke koji se odnose na modul za objavljivanje/preuzimanje tenderske dokumentacije, postavljanje pitanja i pojašnjenja vezano za tendersku dokumentaciju, pušten u produkciju u julu 2015. godine, te modul za e-Aukcije koji je pušten u produkciju u septembru 2016. godine.

 
KOTIZACIJA ZA SEMINAR

■ Prisustvo u hotelu - 155 KM po jednom učesniku
■ Prisustvo u hotelu - Popust za rane prijave do 14. marta – kotizacija iznosi 143 KM
■ Praćenje video snimka – kotizacija iznosi 120 KM

■  Za prijave 2 i više osoba iz iste organizacije odobrava se dodatni popust od 10% na ukupnu cijenu kotizacije.

U cijenu nije uračunat PDV.

Pozivamo Vas da svoje učešće što prije prijavite uz napomenu da budžetski korisnici, naravno, mogu prisustvovati seminaru uz odgodu plaćanja, ali uz obaveznu prijavu! Prijavni obrazac slati na: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli. ili fax: 051/466-601

 

CERTIFIKATI

Po završetku seminara, učesnici dobijaju certifikate o pohađanju seminara.

DODATNE INFORMACIJE 

Dodatne informacije zainteresirani mogu dobiti na telefone 066 240 000 ili 051 466 602.

VIŠE INFORMACIJA O SEMINARU, IZNOS KOTIZACIJE I PROGRAM MOŽETE NAĆI U POZIVNOM PISMU NA OVOM LINKU. Za učešće na seminaru potrebno je da popunite OBRAZAC ZA PRIJAVU i dostavite ga na adresu Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Seminari

aktuelni seminari

Održani seminari

Kontakt

  • Telefoni mobilni +

      066 299 999 , 066 240 000
  • Telefoni fiksni +

    051 466 600
  • Fax +

    Fax: 051 466 601
  • 1