INTEGRALNI SEMINAR ZA RUKOVODIOCE - UPRAVLJANJE KONFLIKTIMA, TIMOVIMA I PRODUKTIVNOŠĆU

1106 2 

 

INTEGRALNI SEMINAR ZA RUKOVODIOCE - UPRAVLJANJE KONFLIKTIMA, TIMOVIMA I PRODUKTIVNOŠĆU

08. i 09.07.2024. godine u hotelu "SUNCE", u NEUMU

Video snimak 14. i 15.07.2024.god.
Video snimak 20. i 21.07.2024.god.

 

Ovaj dvodnevni seminar predstavlja jedinstvenu priliku za sticanje novih znanja, veština i alata koji će vam pomoći da unapredite svoje sposobnosti rukovođenja i postignete izvanredne rezultate u vašoj organizaciji.

Zašto prisustvovati? Na ovom dvodnevnom seminaru za rukovodioce naučit ćete praktične vještine i strategije kako da:
•    Efikasno upravljate promjenama i prilagodite se novim situacijama
•    Vodite produktivne i ciljane sastanke koji zaista postižu rezultate
•    Izgradite i vodite visokofunkcionalne timove koji rade zajedno prema zajedničkim ciljevima
•    Ovladati umjetnošću upravljanja vremenom i poboljšati svoju produktivnost
•    Komunicirati i rješavati konflikte na konstruktivne i profesionalne načine
•    Prepoznate i suzbijete stres na poslu kako biste zaštitili sebe i svoje timove
•    Stvorite zdravo radno mjesto i boriti se protiv mobbinga
•    Delegirate zadatke i ovlasti timu za veći uspjeh

Ovaj dvodnevni i sveobuhvatni seminar je sve što vam je potrebno da podignete svoje vještine rukovođenja na viši nivo! Ovaj seminar vam nudi praktične savjete i strategije koje možete odmah primijeniti u svom radu.

Očekujemo da ćete prepoznati značaj ovog seminara za Vaš lični i profesionalni razvoj, kao i za uspeh Vaše organizacije.

Ovaj seminar je i prilika da se povežete sa drugim rukovodiocima i razmjenite iskustva i ideje.

NE PROPUSTITE OVU PRILIKU DA PODIGNETE SVOJE VJEŠTINE NA VIŠI NIVO

ZA SVE UČESNIKE OBEZBIJEĐEN JE RUČAK PRVOG DANA I PIĆE NA PAUZAMA.

Sve informacije vezane za seminar možete dobiti na brojeve telefona: 066/299-999  i 066/240-000

VIŠE INFORMACIJA, IZNOS KOTIZACIJE I PROGRAM MOŽETE NAĆI U POZIVNOM PISMU NA OVOM LINKU. Za učešće na "Neumskim susretima javnih nabavki" potrebno je da popunite OBRAZAC ZA PRIJAVU i dostavite ga na adresu Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

hotel


Predavači će u okviru tema obraditi:

08.07.2024. - PONEDELJAK

10:30 - 11:00    Prijavljivanje učesnika i podjela materijala

11:00 - 12:00    UPRAVLJANJE PROMJENAMA

12:00 - 12:30    Kafe pauza

12:30 - 13:15    TAJNE USPJEŠNIH SASTANAKA: KAKO POSTIĆI VIŠE UZ MANJE TRUDA

13:15 - 14:00    RUČAK

14:00 - 15:00    TAJNE USPJEŠNIH TIMOVA: KAKO IZGRADITI I VODITI EFIKASNE TIMOVE        

15:00 - 15:30    Pauza

15:30 - 16:30    USPJEŠAN MENADŽMENT VREMENA: TAJNE PRODUKTIVNIH MENADŽERA

16:30 - 16:45    PITANJA I ODGOVORI  

09.07.2024. - UTORAK

10:00 - 11:00    KONFLIKTI BEZ DRAME: VJEŠTINE ZA USPJEŠNU KOMUNIKACIJU

11:00 - 11:30    Kafe pauza

11:30 - 12:15    PREPOZNAVANJE I SUZBIJANJE STRESORA NA POSLU

12:15 - 12:30    IZVLAČENJE SRETNIH DOBITNIKA NAGRADA

12:30 - 12:45    Pauza

12:45 - 13:30    STVORITE ZDRAVO RADNO MJESTO: BORBA PROTIV MOBINGA

13:30 - 14:30    PREBRODITE MIKROMENADŽMENT I NAUČITE EFIKASNO DELEGIRATI ZADATKE

 

08.07.2024. - PONEDELJAK

1. UPRAVLJANJE PROMJENAMA PREPOZNAVANJE PROMJENA I NJIHOVE PRIRODE
•    Upoznati karakteristike strateških promjena i njihovo značenje
•    Upoznati tok strateških promjena i upravljanje rizicima i neizvjesnostima.
•    Upoznati karakteristike operativnih promjena i njihovo značenje.
•    Naučiti upravljanje operativnim promjenama i načinom na koji  nas dotiču.

OSVJEŠTAVANJE „KAKO JA VIDIM TU PROMJENU...“
•    Naučiti prepoznati vlastiti individualni pristup promjenama i kao utiče na karijerni put
•    Osvijestiti razliku između inkrementalnih promjena vs radikalnih promjena
•    Naučiti koji su to ključni aspekti promjene, njihove širine i dubine i njihov uticaj na poslovne funkcije koje obavljaju,
•    Naučiti modele komunikacije u toku promjena,  

KOJA JE MOJA POZICIJA U TOJ PROMJENI, KRIVA PRIHVATANJA PROMJENA
•    Naučiti prepoznati 3 Faze provođenja promjena,
•    Naučiti 6 ključnih stadija kroz koje individualno prolazimo u procesu promjene,
•    Naučiti prepoznati karakteristične modele ponašanja ljudi u svakoj fazi provođenja promjene,
•    Naučiti kako upravljati svakom od faza kroz modele ponašanja.

MODEL PRIHVATANJA PROMJENE KROZ 4 KLJUCNE INTELIGENCIJE
•    Osvijestiti 4 ključne inteligencije sa svim njihovim karakteristikama
•    Naučiti kako međusobno utiču na način prihvatanja promjene
•    Naučiti upravljati ljudima kroz model 4 ključne inteligencije
•    Naučiti izgraditi vlastito samopuzdanja u toku promjena i ostvariti značajniji uticaj

OSVJEŠTAVANJE JAKIH STRANA I NA ČEMU TREBAM DA RADIM
•    Kroz test spoznati individulani nivo jakosti 4  inteligencije
•    Naučiti kako unaprijediti svoj nastup kada se promjena dešava
•    Naučiti šta radimo dobro a šta se može raditi drugačije

INVENTURA STA JE BILO DOBRO ZA MENE PRIJE PROMJENE A STA JE DOBRO ZA MENE SADA
•    Naučiti prihvatiti promjenu i prepoznati šta je dobro za mene u promjeni
•    Naučiti modele komunikacije sa različitim tipovima ljudi u toku promjena

2. TAJNE USPJEŠNIH SASTANAKA: KAKO POSTIĆI VIŠE UZ MANJE TRUDA

Cilj: Obučiti učesnike znanjem i vještinama potrebnim za efikasno vođenje produktivnih i ciljano usmjerenih sastanaka.

Planiranje i priprema sastanaka
•    Određivanje ciljeva i razloga sastanka
•    Kreiranje agende i njeno distribuiranje učesnicima
•    Izbor učesnika i njihova uloga u sastanku
•    Priprema materijala za sastanak
Vođenje sastanaka
•    Tehnike za početak i završetak sastanka
•    Održavanje fokusa i discipline tokom sastanka
•    Vještine moderiranja diskusije
•    Osiguranje participacije svih učesnika
•    Zabilješke i dokumentacija sastanka
Komunikacija na sastancima
•    Asertivna komunikacija i aktivno slušanje
•    Tehnike za postizanje konsenzusa i donošenje odluka
•    Rješavanje konflikata i razumijevanje različitih stilova ličnosti
•    Eliminisanje neproduktivnih dijaloga i skretanja
Tehnologija i alati za vođenje sastanaka
•    Korištenje platformi za online sastanke i kolaboraciju
•    Digitalni alati za bilježenje i praćenje zadataka
•    Elektronsko distribuiranje materijala i zapisnika sastanka

3. TAJNE USPJEŠNIH TIMOVA: KAKO IZGRADITI I VODITI EFIKASNE TIMOVE

Cilj: Obučiti učesnike znanjem i vještinama potrebnim za izgradnju i vođenje visokofunkcionalnih i uspješnih timova.

Osnove timskog rada
•    Šta čini tim efikasnim? (Različite faze razvoja tima, karakteristike efikasnih timova)
•    Prednosti i slabosti timskog rada
•    Uloge i odgovornosti unutar tima
Kreiranje i razvoj timova
•    Identifikacija individualnih snaga i slabosti članova tima
•    Stvaranje timske kohezije i povjerenja
•    Postavljanje ciljeva i očekivanja za tim
•    Strategije za rješavanje problema i sukobe unutar tima
Vođenje i motivisanje timova
•    Delegiranje zadataka i ovlaštenja
•    Razvijanje komunikacije i feedbacka unutar tima
•    Motiviranje članova tima i promocija kreativnosti
•    Rješavanje konflikata i teškoća u performansama
Održavanje i poboljšavanje performansi tima
•    Procjena performansi tima i individualnih doprinosa
•    Davanje i primanje konstruktivnog feedbacka
•    Prilagođavanje promjenama i razvijanje tima kroz vrijeme
•    Prevencija izgaranja i promocija zdrave radne atmosfere
Virtualni i hibridni timski rad
•    Posebni izazovi i strategije za upravljanje virtualnim i hibridnim timom
•    Korištenje tehnologije za efikasnu komunikaciju i suradnju

4. USPJEŠAN MENADŽMENT VREMENA: TAJNE PRODUKTIVNIH MENADŽERA

Cilj: Obučiti učesnike vještinama i strategijama za efikasno organizovanje vremena, povećanje produktivnosti i smanjenje stresa.

Izazovi menadžerskog vremena
•    Identifikacija "kradljivaca vremena" i neproduktivnih navika
•    Prioritizacija zadataka i obaveza u uslovima opterećenja
•    Balansiranje profesionalnih i privatnih obaveza
Vještine za produktivnost
•    Postavljanje ciljeva metodom SMART i planiranje rada - SMART je akronim koji predstavlja pet ključnih karakteristika efikasnih ciljeva (Specifični (Specific), Mjerljivi (Measurable), Dostižni (Attainable), Relevantni (Relevant), Ograničen vremenom (Time-bound)
•    Tehnike za upravljanje listama zadataka i projektima
•    Efektivno delegiranje i outsourcing zadataka
Fokus i koncentracija
•    Strategije za minimiziranje prekida i poboljšanje fokusiranja
•    Upravljanje e-poštom i digitalnim alatkama
•    Stvaranje rutine i radnog okruženja za optimalnu produktivnost
Lični menadžment vremena
•    Razvijanje navika za efikasno upravljanje vremenom
•    Tehnike za izbjegavanje prokrastinacije i upravljanje stresom
•    Održavanje zdrave ravnoteže između posla i ličnog života

09.07.2024. - UTORAK

5. KONFLIKTI BEZ DRAME: VJEŠTINE ZA USPJEŠNU KOMUNIKACIJU

Cilj: Obučiti učesnike znanjem i vještinama potrebnim za konstruktivno upravljanje konfliktima i efikasnu komunikaciju u svakodnevnim situacijama.

Uvod u konflikte
•    Šta su konflikti i njihove različite vrste?
•    Pozitivni i negativni aspekti konflikata
•    Uzroci nastanka konflikata (percepcija, interesi, stilovi komunikacije)
Psihologija međuljudskih odnosa
•    Razumijevanje sebe i drugih u komunikaciji
•    Uticaj emocija na tok konflikta
•    Empatija i aktivno slušanje kao ključ za rješavanje konflikata
Savremene komunikacijske vještine
•    Izražavanje mišljenja i potreba uz poštovanje drugih
•    Verbalna i neverbalna komunikacija
•    Aktivno slušanje i parafraziranje
•    Rješenje problema kroz dijalog i pregovaranje
Strategije i stilovi upravljanja konfliktima
•    Izbor strategije prema tipu konflikta i suprotstavljenoj strani (izbjegavanje, kompromis, saradnja, pobjeđivanje/gubitak)
•    Pregovaračke strategije: "Win-Win" situacije
•    Medijacija i facilitacija kao metode rješavanja konflikata

6. PREPOZNAVANJE I SUZBIJANJE STRESORA NA POSLU
•    Šta je stres i kako se razlikuje od pritiska?
•    Identifikacija uzroka stresa na poslu
•    Prepoznavanje znakova i simptoma stresa
•    Posljedice stresa na zdravlje i produktivnost
•    Strategije za upravljanje stresom
•    Stvaranje kulture zdravlja na radnom mjestu
•    Razmjena iskustava i diskusija

7. STVORITE ZDRAVO RADNO MJESTO: BORBA PROTIV MOBINGA

Mobing je ozbiljan problem na radnom mjestu i važno je da menadžeri budu informisani o tome kako ga prepoznati i spriječiti.

Šta je mobing?
•    Definicija mobinga i razlikovanje od konflikta ličnosti ili lošeg performansiranja.
•    Pravna definicija mobinga u Bosni i Hercegovini.
Forme mobinga
•    Psihološko nasilje, verbalno zlostavljanje, isključivanje, ogovaranje, itd.
•    Praktični primjeri mobinga kako bi menadžeri mogli lakše prepoznati situacije.
Posljedice mobinga
•    Uticaj na mentalno i fizičko zdravlje zaposlenih.
•    Smanjena produktivnost i povećani troškovi zaposlenja.
•    Šteta po reputaciju kompanije.
Uloga menadžera u sprečavanju mobinga
•    Stvaranje kulture tolerancije i poštovanja na radnom mjestu.
•    Implementacija procedure za prijavu mobinga.
•    Reagovanje na slučajeve mobinga.
Strategije za zaštitu od mobinga
•    Kako zaposleni mogu da se štite od mobinga.
•    Gdje i kako prijaviti mobing.
Pravni aspekti mobinga
•    Zakonska zaštita zaposlenih od mobinga u Bosni i Hercegovini
•    Disciplinske mjere za počinitelje mobinga.
Razmena iskustava i diskusija
•    Podjela iskustava i razmotranje kako da se mobing spriječi na radnim mjestima.

8. PREBRODITE MIKROMENADŽMENT I NAUČITE EFIKASNO DELEGIRATI ZADATKE

Šta je mikromenadžment i zašto je problematičan?

•    Definicija mikromenadžmenta i njegove negativne posljedice na:
    Motivaciju i moral zaposlenih
    Produktivnost tima
    Razvoj zaposlenih
    Vrijeme menadžera
Razlike između mikromenadžmenta i efikasnog nadzora
•    Kako razlikovati zdravo praćenje projekta od prekomernog nadzora.
•    Pitanja za razmišljanje za menadžere kako bi procijenili svoj stil upravljanja.
Prednosti efikasne delegacije
•    Povećana produktivnost tima
•    Razvoj vještina i zadovoljstvo zaposlenih
•    Oslobađanje vremena menadžera za strateške zadatke
Kako uspješno delegirati zadatke:
•    Proces delegiranja:Ocjena zadatka i kompetencija zaposlenih
•    Postavljanje jasnih ciljeva i očekivanja 
•    Pružanje podrške i praćenje napretka
Prepreke efikasnoj delegaciji i kako ih premostiti:
•    Strah od grešaka i nedostatak povjerenja
•    Nedovoljno jasne instrukcije ili ciljevi
•    Pomanjkanje vještina kod zaposlenih
•    Nedostatak komunikacije i povratnih informacija
Izrada plana za efikasnu delegaciju
•    Kako identificirati zadatke za delegiranje
•    Određivanje pravih osoba za pojedine zadatke
•    Razvijanje vještina delegiranja kod menadžera
Razmjena iskustava i diskusija:
•    Otvorena diskusija među menadžerima o njihovim iskustvima sa mikromenadžmentom i delegiranjem.
•    Razmjena primjera i strategija za bolje upravljanje timom. 

 

PREDAVAČI


SANDA LJUKOVAC - HR profesionalac, edukator i moderator, više od  25 godina profesionalno predana implementaciji i unapređenju poslovne oblasti Upravljanja ljudskim resursima. Aktivnost upravljanja ljudskim resursima obnaša u različitim privrednim industrijama u BiH kao i kompanijama u regionu. Od 2015. godine aktivan je član i jedan od osnivača Udruženja za upravljanje ljudskim resursima. Pored diplome diplomiranog ekonomiste posjeduje niz HR licenci za profiliranje i procjenu kandidata, DDI Target selection licence alat za intervjuisanje i procjenu kandidata prilikom  selekcijskog procesa, licencu po modelu HOGAN Assessment centra, licence SDI modela u cilju identifikovanja i formiranja timova. U segmentu edukacije posjeduje niz certifikata i licenci za pripremu i izvedbu seminara sa fokusom na unaprijeđenje univerzalnih vještina. Posjeduje izraženu želju i motivaciju da stečena znanja i iskustva podijeli sa privrednicima u BiH.

NERMINA BEČIREVIĆ, dugi niz godina bavi se ljudima i uči od saradnika, klijenata,  parova, adolescenata, djece, svojih prijatelja i svoje dvije kćerke, te od svih onih koji joj dođu u život i ima  sreću da se sretne i razgovara.  
Dugogodišnje iskustvo u upravljanju ljudskim potencijalima, terapijskom radu, vođenju različitih edukacija i  radionica, te rad sa pojedincima, parovima, porodicama i organizacijama, omogućava joj da razumije druge,  te pomogne onima koji na svome životnom putu tragaju za promjenom, razvojem i stalnim izazovima rada  na sebi.
Profesorica je pedagogije i psihologije, licencirana terapeutkinja sa evropskom licencom iz sistemske  porodične terapije, stručnjak za razrješavanje konflikata, certificirana u EFT, HR stručnjak i certificirana  Point of You terapeutkinja.

 

KOTIZACIJA ZA UČEŠĆE

 

■  RANE PRIJAVE - do 21.06.2024. god. - Prisustvo u hotelu - 240 KM
■  REDOVNA CIJENA - poslije termina ranih prijava - Prisustvo u hotelu - 260 KM
  Praćenje video snimka– kotizacija iznosi 180 KM

■ Za prijave 2 i više osoba iz iste organizacije odobrava se dodatni popust od 10% na ukupnu cijenu kotizacije.

U cijenu nije uračunat PDV.

Pozivamo Vas da svoje učešće što prije prijavite uz napomenu da budžetski korisnici, naravno, mogu prisustvovati uz odgodu plaćanja, ali uz obaveznu prijavu!

Prijavu slati na e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli. ili na fax: 051 466 601.

 

CERTIFIKATI
Po završetku seminara, učesnici dobijaju certifikate o pohađanju seminara.

 

SMJEŠTAJ

U cijenu kotizacije ne ulazi smještaj učesnika. U Neumu se nalazi velik broj hotela gdje učesnici mogu odsjesti, a postoji mogućnost i privatnog smještaja. Za učesnike seminara obezbijeđene su povoljnije cijene smještaja u samom hotelu "Sunce". Za povoljnije cijene, prilikom rezervacije u hotelu "Sunce" dovoljno je da naglasite da ste učesnik ovog seminara. Web adresa hotela "Sunce" je www.hotel-sunce.com


DODATNE INFORMACIJE

Dodatne informacije zainteresirani mogu dobiti na telefone 066 299 999 i 066 240 000.

VIŠE INFORMACIJA, IZNOS KOTIZACIJE I PROGRAM MOŽETE NAĆI U POZIVNOM PISMU NA OVOM LINKU. Za učešće na seminaru potrebno je da popunite OBRAZAC ZA PRIJAVU i dostavite ga na adresu Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

 

 

Seminari

aktuelni seminari

Održani seminari

Kontakt

  • Telefoni mobilni +

      066 299 999 , 066 240 000
  • Telefoni fiksni +

    051 466 600
  • Fax +

    Fax: 051 466 601
  • 1